SOW Orionistki

Prowadzimy REKRUTACJĘ na rok szkolny 2024/2025. 

 

Rekrutacja do SOW trwa przez cały rok.

 

                Nasz Ośrodek przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców,  posiadających
orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Wymagane dokumenty można znaleźć pod zakładką:

SOW ORIONISTKI / REGULAMIN PRZYJĘCIA DO SOW.

 

Zapraszamy!

 


Standardy Ochrony Dzieci

w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

(ORIONISTEK)

we Włocławku

Link do pobrania: Standardy_Ochrony_Dzieci

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia(Orionistek) we Włocławku jest Dyrektor,
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia(Orionistek) we Włocławku jest Pani Marta Bułgajewska mail: idosoworione@gmail.com , Tel. 726293036
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor SOW Małgorzata Kalinowska – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 22¹ Kodeksu Pracy (Dz.U.2018 poz 108) oraz w oparciu o odrębne przepisy prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, posiadane wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, doświadczenie zawodowe przetwarzane będą w celu/celach:
 5. a) ewidencji pracowników, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela,
 6. b) prowadzenia naliczeń płacowych, rozliczeń, potrąceń, składek ZUS,
 7. c) zgłoszenia do ZUS, przekazywania informacji o zwolnieniach lekarskich,
 8. d) innych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
 2. a) Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia(Orionistek) we Włocławku,
 3. b) ZUS,
 4. c) firma ubezpieczeniowa, z którą podpisana jest umowa na ubezpieczenie pracowników,
 5. d) urzędy skarbowe,
 6. e) banki,
 7. f) SIO,
 8. g) pozostałe instytucje państwowe, zodnie z przeznaczeniem, wymogiem ustawowym, regulaminami i niezbędne do realizacji działalności tychże podmiotów.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat licząc od momentu dobrowolnego udostępnienia tych danych w procesie rektutacyjnym, przez cały okres zatrudnienia oraz po jego ustaniu.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia(Orionistek) we Włocławku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (art.22¹ KP) i warunkiem koniecznym do zatrudnienia.

Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zatrudnienia Pana/Pani.

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 


Specjalny Ośrodek  Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

Historia

Historia Domu zakonnego jest ściśle związana z powstaniem Parafii. W roku 1930  Ks. Bp  Karol Radoński zwrócił się do Ks. Alojzego Orione z prośbą o objęcie duszpasterstwem najuboższej dzielnicy Włocławka – Grzywna. 7 sierpnia 1934 r. ks. Henryk Demrych zakupił plac pod budowę nowego kościoła i  Małego Cottolengo. 16 lutego 1935 r. Małe Cotollengo, zostało otwarte w 1937 r. a  opiekę nad chorymi i sierotami sprawowały Siostry Orionistki. Później powstało przedszkole dla dzieci Grzywna i Oratorium Świąteczne” dla dziewcząt. Po wojnie utworzono Dom Dziecka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który później został przekształcony w Zakład Wychowawczy „Caritas”. W odpowiedzi na zmiany polityczne i ustawowe w 1990 r. Siostry przekształciły dzieło w Zakład Wychowawczy Sióstr Orionistek, a od 1994 r. Wspólnota  prowadzi Specjalny Ośrodek  Wychowawczy  Zgromadzenia Sióstr  Małych  Misjonarek  Miłosierdzia (Orionistek).

Każde działanie wychowawcze ukierunkowane na przyjęcie, ochronę i dowartościowanie nowych pokoleń jest ważnym wyrazem miłości. Poprzez pełnienie takiej służby we współpracy z innymi instytucjami wychowawczymi w celu całościowego wychowania osoby i wspólnoty, zwłaszcza najbardziej zaniedbanych, my Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia ukazujemy szczególne oblicze Bożej Opatrzności, która wychodzi na spotkanie swojego ludu. (por. PAI).

Cel

Specjalny Ośrodek Wychowawczy SMMM jest niepubliczną, nieferyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek jest   przeznaczony dla  dziewcząt w wieku od 6 do 23 r.ż. posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek do udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na wychowanie szczęśliwych ludzi i doprowadzenie wychowanek – zgodnie z systemem „chrześcijańsko – ojcowskim” św.  Alojzego Orione – do takiej sprawności psychofizycznej, by mogły sprostać wymaganiom stawianym przez życie.

SOW zapewnia:

 • całodobową opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki

 • realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych,

 • warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych,

 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

 • wychowanie religijne.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest placówką przyjazną, otwartą, estetyczną i bezpieczną. Panuje w niej klimat rodzinny. Nieustannie podtrzymywana jest atmosfera życzliwości, zatroskania, akceptacji i miłości, a także stwarzane są warunki sprzyjające pomyślnej realizacji obowiązku szkolnego oraz odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności wychowanek.

Ośrodek oferuje duży wachlarz zajęć rozwijających zainteresowania, takich jak: muzyczno-teatralne, plastyczne, z języka angielskiego, sportowe i kulinarne oraz specjalistycznych tj.: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii z elementami biblioterapii, socjoterapii, filmoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i ludoterapii.