SOW Orionistki

Rekrutacja do Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

na Rok Szkolny 2018/2019

 

 

 DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU

  • podanie rodziców (opiekunów),

  • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego,

  • akt urodzenia z potwierdzeniem o stałym miejscu zameldowania,

  • opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy,

  • ostatnie świadectwo szkolne.

 

 

Życzenia Wielkanocne

 

 

 

Przekaż nam 1%

 

 

 

 

 

Nowa elewacja budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego

 

 


 

 


BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA 
PRZEKAZANIE 1% – DARU SERCA – NA STOWARZYSZENIE „ŻYJ DLA INNYCH” DZIAŁAJĄCE PRZY NASZYM  OŚRODKU.

 


 

Specjalny Ośrodek  Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

Historia

Historia Domu zakonnego jest ściśle związana z powstaniem Parafii. W roku 1930  Ks. Bp  Karol Radoński zwrócił się do Ks. Alojzego Orione z prośbą o objęcie duszpasterstwem najuboższej dzielnicy Włocławka – Grzywna. 7 sierpnia 1934 r. ks. Henryk Demrych zakupił plac pod budowę nowego kościoła i  Małego Cottolengo. 16 lutego 1935 r. Małe Cotollengo, zostało otwarte w 1937 r. a  opiekę nad chorymi i sierotami sprawowały Siostry Orionistki. Później powstało przedszkole dla dzieci Grzywna i Oratorium Świąteczne” dla dziewcząt. Po wojnie utworzono Dom Dziecka p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, który później został przekształcony w Zakład Wychowawczy „Caritas”. W odpowiedzi na zmiany polityczne i ustawowe w 1990 r. Siostry przekształciły dzieło w Zakład Wychowawczy Sióstr Orionistek, a od 1994 r. Wspólnota  prowadzi Specjalny Ośrodek  Wychowawczy  Zgromadzenia Sióstr  Małych  Misjonarek  Miłosierdzia (Orionistek).

Każde działanie wychowawcze ukierunkowane na przyjęcie, ochronę i dowartościowanie nowych pokoleń jest ważnym wyrazem miłości. Poprzez pełnienie takiej służby we współpracy z innymi instytucjami wychowawczymi w celu całościowego wychowania osoby i wspólnoty, zwłaszcza najbardziej zaniedbanych, my Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia ukazujemy szczególne oblicze Bożej Opatrzności, która wychodzi na spotkanie swojego ludu. (por. PAI).

Cel

Specjalny Ośrodek Wychowawczy SMMM jest niepubliczną, nieferyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Ośrodek jest   przeznaczony dla  dziewcząt w wieku od 6 do 23 r.ż. posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanek do udziału w życiu społecznym, w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.

Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na wychowanie szczęśliwych ludzi i doprowadzenie wychowanek – zgodnie z systemem „chrześcijańsko – ojcowskim” św.  Alojzego Orione – do takiej sprawności psychofizycznej, by mogły sprostać wymaganiom stawianym przez życie.

SOW zapewnia:

  • całodobową opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki

  • realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych,

  • warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych,

  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

  • wychowanie religijne.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy jest placówką przyjazną, otwartą, estetyczną i bezpieczną. Panuje w niej klimat rodzinny. Nieustannie podtrzymywana jest atmosfera życzliwości, zatroskania, akceptacji i miłości, a także stwarzane są warunki sprzyjające pomyślnej realizacji obowiązku szkolnego oraz odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych zdolności i umiejętności wychowanek.

Ośrodek oferuje duży wachlarz zajęć rozwijających zainteresowania, takich jak: muzyczno-teatralne, plastyczne, z języka angielskiego, sportowe i kulinarne oraz specjalistycznych tj.: zajęcia logopedyczne, terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii z elementami biblioterapii, socjoterapii, filmoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i ludoterapii.