Regulamin przyjęcia do SOW

I. Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ośrodka:

 1. Podanie:

  a) rodziców / opiekunów prawnych,

  b) lub podanie o przyjęcie na własną prośbę zainteresowanej – w przypadku, gdy osoba jest pełnoletnia i posiada orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim i może stanowić sama o sobie.

 2. Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 3. Akt urodzenia z potwierdzeniem stałego miejsca zameldowania.

 4. Opinia pedagoga szkolnego lub wychowawcy.

 5. Ostatnie świadectwo szkolne.

 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Zespół do Spraw orzekania o Niepełnosprawności (jeśli Posiada).

II. Procedury przyjęcia wychowanka do SOW:

 1. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanka i podpisanie niezbędnych dokumentów lub przeprowadzenie rozmowy wstępnej z osobą ubiegającą się o przyjęcie na własną prośbę.

 2. Dokonanie kontroli higieny osobistej wychowanka przez pielęgniarkę SOW.

 3. Przeprowadzenie rozmowy z pedagogiem SOW.

 4. Przydzielenie wychowanka do grupy.

 5. Wyposażenie wychowanka w niezbędny sprzęt i pomoce szkolne.

 6. Zapoznanie z Regulaminem Wychowanka.

III. Szczegółowe zadania związane z dalszym pobytem wychowanka w SOW

 1. Na początku każdego roku szkolnego, w pierwszym tygodniu nauki, wychowawcy grup winni wprowadzić wychowanka w sprawy dotyczące celów i zadań ośrodka, organizacji nauki i życia, praw i obowiązków oraz zapoznać z systemem nagród i kar.

 2. W okresie pobytu wychowanka w ośrodku dostrzegać należy w jego zachowaniu pozytywne tendencje, rozwijać je i wzmacniać, aby mógł się on zaadaptować.

 3. W przypadku popełnienia przez wychowanka czynów uzasadniających wymierzenie kary, należy przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia motywów i okoliczności wykroczeń oraz uświadomić wychowankowi fakt naruszania regulaminu, norm moralnych lub prawnych.

  W przypadku poważniejszych wykroczeń (agresywne zachowanie, niszczenie mienia, przywłaszczenie cudzej własności, samowolne oddalenie z ośrodka, używanie środków odurzających, dokonanie czynów przestępczych) wychowanek składa wyjaśnienie na piśmie.

 4. Nagrody wyszczególnione w punktach 1-7 § 4 oraz kary określone w punktach 1-7 § 6 Regulaminu Wychowanka, stosują wychowawcy grup, rada pedagogiczna, dyrektor.

 5. Ogłoszenie decyzji o wyróżnieniach i przyznaniu nagrody odbywa się na apelu ogólnym, podczas uroczystości grupowych lub dotyczących całego ośrodka. każdy fakt nagradzania i karania wychowanka należy odnotować w karcie obserwacji.

 6. O fakcie nagradzania lub ukarania należy poinformować pracowników pedagogicznych pracujących w grupie oraz bezpośredniego przełożonego. Dyrektor ośrodka może wstrzymać wykonanie kary, jeśli wychowanek uzyska poręczenie wychowawcy lub samorządu wychowanków.

Regulamin opracowany przez Radę Pedagogiczną SOW
Włocławek, dnia 16.09.2014 r.