Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”

logo-nowe-22-05Cel Stowarzyszenia „Żyj dla Innych”

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca – Małgorzata Kalinowska

Zastępca –                Janina Zając

Sekretarz –              Renata Stępkowska

Skarbnik –               Sylwia Bigaj

Komisja Rewizyjna

Iwona Kotkiewicz

Helena Czabak

Małgorzata Bojarska

STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYJ DLA INNYCH”

  „Nasza miłość nie zamyka drzwi”. /Ks. A. Orione/

Włocławek 2016

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy „Żyj dla innych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową
i niezależną.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności na podstawie:

 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. ustawy Prawo o stowarzyszeniach;

 3. ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§ 3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5

Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci wyróżniających je spośród innych podmiotów.

§ 6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 7

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Włocławek.

§ 8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 9

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności, z niepełnosprawnością intelektualną, w tym działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie im lepszych warunków życia zarówno pod względem intelektualnym jak i materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych umysłowo i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkania chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej;

 2. Popularyzowanie i realizację projektów integracyjnych;

 3. Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans prawidłowego rozwoju i funkcjonowania tej grupy osób w otoczeniu;

 4. Wywieranie wpływu na kierunki tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy sytuacji niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci;

 5. Organizowanie spotkań integracyjnych dzieci i ich opiekunów;

 6. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych;

 7. Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;

 8. Tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do decydowania o swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach opiekuńczych;

 9. Zbiórki publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy;

 10. Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie i charakterze działania; z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, zwłaszcza europejskich;

 11. Prowadzenie szkoleń;

 12. Wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej;

 13. Wspieranie placówek opiekuńczych, leczniczych, rehabilitacyjnych, pomocy społecznej;

 14. Organizowanie imprez charytatywnych;

 15. Propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu;

 16. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

 17. Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:

 1. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

 2. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 3. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 4. działalność wspomagająca edukację;

 5. pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 6. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 7. pomoc społeczna z zakwaterowaniem.

§ 12

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia.

 ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,

 2. Wspierających,

 3. Honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

 

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową przynajmniej na okres jednego roku.

 2. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.

§ 17

Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 18

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

 2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;

 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

 4. odwoływania się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o utracie członkostwa;

 5. uzyskiwania od władz informacji o działalności Stowarzyszenia.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia;

 2. aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;

 3. regularne opłacanie składek.

§ 19

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.

 2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 3. Wykluczenia z powodu prowadzenia działalności rażąco sprzecznej  z niniejszym statutem albo popełnienia czynu, który godzi w jego dobre imię.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;

 2. Zarząd;

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

 § 23

Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje następujące po sobie.

§ 24

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum),
a w drugim terminie zwykłą większością głosów obecnych członków.

 § 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 27

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne  Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku, może być sprawozdawcze lub wyborcze.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, Komisja Rewizyjna zwołuje je w terminie 14 dni od opłynięcia terminu, o którym mowa w  § 34.

 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością.

 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem §24.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia;

 2. Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;

 3. Uchwalenie statutu i jego zmian;

 4. Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia;

 5. Uchwalenie wysokości składki członkowskiej;

 6. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;

 8. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze i członków Stowarzyszenia;

 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 29

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.

 2. W skład Zarządu wchodzą 4 osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;

 2. Uchwalanie i wykonywanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;

 3. Kierowanie działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia;

 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

 5. Sprawowanie zarządu nad pozyskanymi środkami;

 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;

 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w statucie.

 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 33

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 34

W przypadkach określonych w § 32 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od tej daty.

§ 35

 1. Członkostwo w zarządzie i komisji rewizyjnej ustaje na skutek:

  1. upływu kadencji;

  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;

  3. zrzeczenia się udziału w tych władzach;

  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków.

 2. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to do udzielenia absolutorium wymagana jest większość 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium udzielane jest zwykłą większością głosów.

 3. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków.

 4. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach Stowarzyszenia przez okres jednej kadencji. Termin zakazu pełnienia funkcji ustala Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 36

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:

 1. Nieruchomości,

 2. Ruchomości,

 3. Fundusze,

 4. Składki członkowskie.

§ 37

 Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Dotacje, darowizny, zapisy i spadki,

 2. Zbiórki publiczne,

 3. Pozyskiwane środki z funduszy rządowych i pozarządowych.

§ 38

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

§ 40

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Przewodniczącego Zarządu.

§ 41

W Stowarzyszeniu zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

 1. Zmiany w statucie mają prawo zgłaszać członkowie Stowarzyszenia na pisemny wniosek, potwierdzony przez co najmniej pięciu członków.

 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.