Statut SOW

STATUT
SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO
Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia
(Orionistek)
we Włocławku przy ul. Leśnej 3

Tekst ujednolicony

Włocławek 2023

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r. poz. 1606). Dalej jako „rozporządzenie”,
4. Ustawa – Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r. (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn. zm.);
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz.154 z późn. zm.);
6. Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z 1989r.

§ 2
Definicje

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek);
3) skreślony;
4) karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
5) dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie wychowanków – należy przez to rozumieć odpowiedni organ w ośrodku;
6) wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków ośrodka oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
7) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono grupę wychowawczą w ośrodku;
8) organie prowadzącym ośrodek – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Zalesiu Górnym, ul. Piękna 44/46, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 6; ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem – należy przez to rozumieć Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;
10) organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu.

§ 3

1. Ośrodek jest niepubliczną placówką działającą w systemie oświaty, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie od poniedziałku do piątku dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania przeznaczoną dla 25 wychowanków (dziewcząt i chłopców) uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24 rok życia w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością lub 18 rok życia w przypadku wychowanków zagrożonych niedostosowaniem społecznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną. Do Ośrodka przyjmuje się wychowanków:
a) niesłyszących i słabosłyszących,
b) niewidomych i słabowidzących,
c) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
d) z autyzmem oraz z zespołem Aspergera,
e) z niepełnosprawnością sprzężoną,
f) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
g) z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.
2. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku przy ul. Leśnej 3.
3. Ustalona pełna nazwa ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku.
4. Nazwa ośrodka umieszczona na tablicy urzędowej nie zawiera określenia „specjalny”
i brzmi: Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku.
5. Na pieczęci używana jest nazwa: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku, ul. Leśna 3,
87- 800 Włocławek, tel./fax 54 233 12 65 oraz NIP – 888 10 60 531 i REGON – 41353680.

§ 4

1. Organem prowadzącym ośrodek jest osoba prawna – Zgromadzenie Sióstr
Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – mająca siedzibę w Zalesiu Górnym
przy ul. Pięknej 44/46, NIP 123-07-88-883, REGON 006469525.
2. Nad całokształtem działalności ośrodka opiekę i nadzór sprawuje organ prowadzący z zastrzeżeniem prerogatyw przysługujących biskupowi włocławskiemu w zakresie ustalonym przez prawo kościelne oraz z zastrzeżeniem prerogatyw przysługujących organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów prawa.
3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia SMMM (Orionistek) lub inna siostra z jej upoważnienia.
4. Zmiana profilu ośrodka wymaga zgody organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5

1. Głównym celem ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości
do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.
2. Ośrodek jest placówką ogólnodostępną dla dzieci i młodzieży, o których mowa w §3 ust. 1 statutu, niezależnie od ich wyznania. Kierując się światłem Chrystusowej Ewangelii, zasadami nauki katolickiej zawartej w pismach i dokumentach Kościoła Powszechnego,
w tym wskazaniami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a także
w Konkordacie między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
a w szczególności:
1) zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
2) zapewnia realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych
i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych,
3) zapewnia warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych wychowanków,
4) opracowuje i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego wychowanka,
5) dąży do pełnego rozwoju osobowego wychowanków, możliwego do osiągnięcia
przy pomocy metod, sposobów działania i organizacji w klimacie rodzinnym, dającym poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku,
6) przygotowuje wychowanków do udziału w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym
na miarę ich możliwości rozwojowych,
7) zapewnia troskę o fizyczne i psychiczne zdrowie wychowanków,
8) koordynuje zajęcia grup w celu stworzenia jednolitego frontu wychowawczego,
9) rozwija w sposób naturalny postawy moralności, odpowiedzialności, otwartości, wyrozumiałości, akceptacji, wzajemnej pomocy i szacunku,
10) umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; organizuje okolicznościowe katechezy i zajęcia przygotowujące
do życia w rodzinie,
11) kształtuje u wychowanków szacunek dla symboli narodowych oraz uczy patriotyzmu, organizując apele i uroczystości z okazji rocznic świąt narodowych,
12) udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie określonym ustawą,
13) współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom
i nauczycielom,
14) wspomaga proces wychowawczy rodziny,
15) posiada i przestrzega zasad ochrony danych osobowych,
16) posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa informatycznego.

3. Cele i zadania ośrodka realizowane są między innymi poprzez:
1) zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych, publikacji i zabawek,
2) zakup odzieży, obuwia i leków w przypadku bardzo trudnej sytuacji rodzinnej wychowanków,
3) zakup środków czystości i utrzymanie budynku i pomieszczeń ośrodka w odpowiednim stanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny,
4) organizację imprez, zajęć, wycieczek, wypoczynku dla wychowanków ośrodka,
5) organizację i utrzymanie terenu rekreacyjnego ośrodka,
6) realizację wymagań wynikających z przepisów sanitarno–epidemiologicznych, przeciwpożarowych, żywienia zbiorowego i innych,
7) doskonalenie zawodowe pracowników,
8) promocję działalności ośrodka w środowisku lokalnym.

4. Dla realizacji celów statutowych ośrodek posiada:
1) pomieszczenia mieszkalne,
2) pomieszczenia do nauki,
3) jadalnię,
4) świetlice,
5) pracownie zainteresowań,
6) pomieszczenia gospodarstwa domowego,
7) pomieszczenia sanitarne,
8) szatnie,
9) pralnię,
10) szwalnię,
11) teren rekreacyjny,
12) ogród,
13) kaplicę,
14) skreślony
15) salę relaksacyjno-rehabilitacyjną.

§ 6
Program Wychowawczo-Profilaktyczny

1. Ośrodek realizuje Program wychowawczo – profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności placówki, skierowane do wychowanków, pracowników pedagogicznych i rodziców/opiekunów.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny uchwala rada rodziców, a w przypadku gdy jej nie ma to rada pedagogiczna.
3. Teren ośrodka jest objęty systemem monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki.
4. Ośrodek posiada procedurę wykorzystania zapisów z monitoringu.
5. Ośrodek posiada określone procedury postępowania wychowawców i innych pracowników ośrodka w różnych trudnych sytuacjach w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym.

§ 7
Skreślony

§ 8
Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

1. Ośrodek udziela wychowankom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz pracownikom pedagogicznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ośrodku polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka wynikających z jego:
1) niepełnosprawności,
2) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
3) specyficznych trudności w uczeniu się,
4) zaburzeń komunikacji językowej, z przewlekłej choroby,
5) sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
6) niepowodzeń edukacyjnych,
7) zaniedbań środowiskowych,
8) trudności adaptacyjnych (różnice kulturowe, nauka za granicą, zmiana środowiska).
9) innych trudnych sytuacji.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankom: wychowawcy, pedagog, psycholog.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankom we współpracy
z rodzicami, poradniami, innymi szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy wychowanka, rodziców/opiekunów, dyrektora, pracownika pedagogicznego, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, innych osób uprawnionych zgodnie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
7. W ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z wychowankiem lub w formie:
1) zajęć rewalidacyjnych,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
4) porad i konsultacji.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców/opiekunów jest udzielana w ośrodku
w formie porad, konsultacji.
9. Wychowawca lub dyrektor informuje o konieczności objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wychowanka innych pracowników pedagogicznych ośrodka.
10. W przypadku wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół wychowawców z wychowawcą grupy jako koordynatorem.
11. Formy i okres udzielania wychowankowi pomocy zawarte są w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym dla wychowanka.

ROZDZIAŁ III
ORGANY OŚRODKA

§ 9

1. Organami ośrodka są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna.
Organami ośrodka mogą być także:
3) rada rodziców,
4) samorząd wychowanków.

2. Zasady współdziałania organów ośrodka:
1) Każdy organ ośrodka planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
2) Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się
do rozwiązywania konkretnych problemów ośrodka, proponując swoją opinię
lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
3) Organy ośrodka mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4) Osobą decyzyjną w przypadku sporów między organami ośrodka jest dyrektor.

§ 10
Dyrektor

1. Dyrektora ośrodka ustanawia i odwołuje organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – Prowincja Polska z siedzibą w Zalesiu Górnym
przy ul. Pięknej 44/46, reprezentowany przez Przełożoną Prowincjalną. Przy zatrudnianiu
i zwalnianiu dyrektora nie mają zastosowania przepisy prawa oświatowego dotyczące szkół
i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, ponadto:
1) jest odpowiedzialny za całokształt działalności ośrodka,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego
na miarę indywidualnych możliwości,
4) jest odpowiedzialny za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka,
5) może przyjąć wychowanka do ośrodka oraz skreślić z listy wychowanków
z zachowaniem przepisów niniejszego statutu,
6) zatrudnia i zwalnia pracowników ośrodka oraz ustala zakres obowiązków poszczególnych pracowników, w rozumieniu Kodeksu pracy jest przełożonym zatrudnionego personelu,
7) zatwierdza regulaminy wewnętrzne ośrodka oraz zmiany w regulaminach,

8) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom ośrodka oraz występuje z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,
9) dysponuje finansami ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) wydaje zarządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ośrodka oraz realizuje uchwały rady pedagogicznej,
11) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem wychowanków i innymi pracownikami,
12) wyraża zgodę na odbycie praktyk studentom/uczniom, jeśli nie koliduje to z działalnością ośrodka,
13) stwarza warunki do działania w ośrodku wolontariatu, innych stowarzyszeń i organizacji,
14) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wychowankom oraz pracownikom pedagogicznym, w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
z późniejszymi zmianami.
15) za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia w ośrodku na czas oznaczony,
16) wydaje polecenia służbowe.

§ 11
Rada pedagogiczna

1. Radę pedagogiczną ośrodka tworzą wychowawcy, psycholog i pedagog
pod przewodnictwem dyrektora. W zebraniach rady mogą brać udział pozostali pracownicy pedagogiczni oraz z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego
lub na wniosek rady.
2. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie i ocena planów pracy, programów ośrodka,
2) zatwierdzanie, opiniowanie i wnioskowanie w drodze uchwał w sprawach związanych
z działalnością pedagogiczną w ośrodku,
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,
4) przygotowanie projektu nowego statutu i jego nowelizacji,
5) opiniowanie regulaminów ośrodka oraz wniosków dyrektora o przyznawanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
6) ustalenie regulaminu swojej działalności,
7) ustalenie regulaminu dla wychowanków,
8) powołuje zespół ds. ewaluacji i zespół wychowawczy, których członkowie spośród siebie wybierają przewodniczących zespołów,
9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka.
3. Do zadań zespołu wychowawczego należy opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno–Terapeutycznych dla każdego wychowanka, koordynowanie działań w zakresie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego, udzielanie pomocy wychowawcom poszczególnych grup w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, prawnych i organizacyjnych, nawiązywanie współpracy z innymi placówkami, diagnozowanie i ocena skali problemów wychowawczych ośrodka.
4. Zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanków, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.
5. Dokonuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania wychowanków, uwzględniając ocenę efektywności indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz w miarę potrzeb, dokonują modyfikacji tych programów.
6. Zadaniem zespołu ds. ewaluacji jest przeprowadzanie co roku badań ewaluacyjnych dotyczących rozwoju ośrodka oraz opracowanie wyników badań.
7. W przypadku, gdy nie została powołana rada ośrodka, rada pedagogiczna wykonuje zadania rady ośrodka, zasięgając opinii samorządu wychowanków i rady rodziców w sprawach które tego wymagają.

§ 12
Rada Rodziców

1. W ośrodku może działać rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków:
1) rada rodziców jest społecznym organem ośrodka,
2) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych ośrodka,
3) w skład rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców/opiekunów prawnych,
4) rada rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka,
5) w celu wspierania działalności statutowej ośrodka, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów oraz innych źródeł,
6) rada rodziców współpracuje z ośrodkiem w realizacji jego statutowych zadań.
2. Celem rady rodziców jest:
1) reprezentowanie ogółu rodziców ośrodka,
2) podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności ośrodka,
3) ścisła współpraca z innymi organami ośrodka,
4) działanie na rzecz dydaktyczno-wychowawczej funkcji ośrodka,
5) zapewnienie rodzicom/opiekunom prawnym wychowanków rzeczywistego wpływu na działalność ośrodka.
3. Zadaniem rady rodziców jest:
1) pomoc w doskonaleniu organizacji warunków pracy ośrodka,
2) uczestniczenie w staraniach o pozyskanie sponsorów dla ośrodka,
3) współorganizowanie imprez i uroczystości.
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów ośrodka, organu prowadzącego ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach ośrodka.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) współpraca z radą pedagogiczną w zakresie uchwalania programu wychowawczo-profilaktycznego ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym,
2) skreślony,
3) jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ten ustala dyrektor ośrodka. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę pedagogiczną, w porozumieniu z radą rodziców,
4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
6.Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
1) rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
a) wyrażenia zgody na udział w wycieczkach,
b) uzyskania pełnej informacji o wypadku dziecka na terenie ośrodka,
c) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej proponowanej
z inicjatywy ośrodka,
d) wnioskowania o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez ośrodek,
e) uzyskania pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
f) uzyskania informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu i o specjalnych zdolnościach dziecka,
g) uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, dokonywaniu jego oceny oraz do otrzymania kopii programu.
2) rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do:
a) dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem dziecka do ośrodka,
b) systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy wychowawcy w realizowaniu celów wychowawczych,
c) niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą grupy, pedagogiem lub dyrektorem, ilekroć zaistnieje taka konieczność,
d) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w ośrodku,
e) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do ośrodka,
3) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają nieobecność wychowanka osobiście u wychowawcy lub innego pracownika ośrodka lub telefonicznie,
4) rodzice/opiekunowie prawni są informowani o terminie spotkań, których harmonogram ustalany jest na każdy rok szkolny,
5) rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczone przez wychowanka mienie.

§ 13
Samorząd wychowanków

1. W ośrodku może działać samorząd wychowanków zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin samorządu wychowanków ośrodka.
4. Nad sposobem wyłaniania organów samorządu i nad jego działalnością czuwa i opiekę sprawuje pracownik pedagogiczny wskazany przez dyrektora.
5. Samorząd wychowanków może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi ośrodka wnioski we wszystkich sprawach ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw zawartych w Regulaminie Wychowanka, Regulaminie przyjęcia
do ośrodka oraz Regulaminie organizacyjnym SOW, Regulaminie SOW.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 14

1. Organizacja ośrodka dostosowana jest do potrzeb mieszkających w nim wychowanków. Ośrodek pracuje według zatwierdzonego przez dyrektora Regulaminu Organizacyjnego.
2. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.
3. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej.
4. Liczba wychowanków w grupie odpowiada liczbie uczniów odpowiedniego rodzaju oddziału szkoły specjalnej.
5. Praca w grupach wychowawczych odbywa się wg ramowego rozkładu dnia.
6. Organizacja grup wychowawczych powinna uwzględniać dobro wychowanków.
7. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków odbywa się poprzez indywidualne formy współdziałania wychowawców i rodziców/opiekunów prawnych, robocze rozmowy, wizyty domowe, kontakty korespondencyjne, rozmowy telefoniczne, organizację spotkań z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz włączanie rodziców/opiekunów prawnych w prace na rzecz ośrodka.
8. Współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie odbywa się poprzez stałą wymianę informacji o wychowankach i koordynowanie działań dydaktyczno–wychowawczych, rewalidacyjnych i profilaktycznych, współpracę z dyrekcją, doskonalenie form i metod pracy rewalidacyjnej przez wymianę doświadczeń oraz udział
w organizowanych uroczystościach.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmuje utrzymywanie kontaktów
z zaprzyjaźnionymi instytucjami kulturalno–oświatowymi i innymi.
10. Zasady zawieszenia zajęć na czas oznaczony określają odrębne przepisy.

§ 15

1. Ośrodek opracowuje, do 30 kwietnia każdego roku, arkusz organizacyjny, który zatwierdza organ prowadzący – Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – Prowincja Polska, do dnia 31 maja danego roku.

§ 16
Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania

1. Organizację zajęć rozwijających zainteresowania dla wychowanków z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy określa Program Zajęć Rozwijających Zainteresowania zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami.
2. Ośrodek dokonuje rozpoznania potrzeb w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania dla wychowanków i proponuje im zajęcia zgodne z oczekiwaniami, możliwościami kadrowymi
i bazą ośrodka.
3. Zajęcia organizowane są w godzinach i dniach dogodnych dla wychowanków.
4. Pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni za zajęcia są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji zajęć i ekspozycji osiągnięć wychowanków.
5. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo korzystających z zajęć wychowanków.
6. Zajęcia rozwijające zainteresowania mogą być prowadzone także poza terenem ośrodka. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem ośrodka sprawuje pracownik pedagogiczny odpowiedzialny za zajęcia.
7. Możliwe rodzaje zajęć rozwijających zainteresowania:
1) zajęcia plastyczne,
2) zajęcia terapeutyczne,
3) zajęcia muzyczno-teatralne,
4) skreślony,
5) skreślony,
6) zajęcia z języka angielskiego,
7) inne zajęcia, w miarę możliwości ośrodka.

§ 17
skreślony

§ 18
Ośrodek może współpracować z wolontariuszami, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY

§ 19

1. Dyrektor zatrudnia w ośrodku pracowników posiadających wystarczające kwalifikacje
do pracy w tego typu placówce, którzy poza odpowiednim przygotowaniem zawodowym przejawiają zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą.
2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ośrodku, będącym placówką katolicką, powinni respektować zasady moralne i etykę zgodną z Nauką Kościoła Katolickiego.
3. Zakres uprawnień i obowiązków pracowników pedagogicznych określają przepisy:
1) Kodeksu pracy w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy;
2) ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie spraw nieuregulowanych przepisami o których mowa w pkt. 1 i 2;
3) niniejszego statutu.

§ 20

1. W ośrodku:
1) zatrudnia się pracowników pedagogicznych: wychowawców; można zatrudniać: psychologa, pedagoga, pomoc wychowawcy,
2) można zatrudniać pracowników niepedagogicznych: główny księgowy, sekretarz ośrodka, praczka, magazynier, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, kierowca, sprzątaczka.
2. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określa dyrektor. Niniejszy dokument dołącza się do akt osobowych pracownika. Pracownicy,
w szczególności pedagogiczni, po uzgodnieniu z dyrektorem zobowiązani są
do podejmowania zastępstw w razie potrzeby.
3. Pracownicy ośrodka zatrudniani są na podstawie Kodeksu pracy lub umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu pracy w ośrodku jest stosowany system równoważnego czasu pracy w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
4. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:
1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,
2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, o ile nie koliduje to z preferowanymi w ośrodku wartościami chrześcijańskimi,
3) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,
4) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

§ 21

1. Czas pracy wychowawcy w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zadań wychowawcy należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) kierowanie procesem dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym wychowanka w ośrodku,
2) prowadzenie grupy wychowawczej poprzez: poznanie warunków życia, stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań i zdolności wychowanków,
3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie dyżurów wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z późniejszymi zmianami,
4) opracowanie w porozumieniu z pedagogiem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla każdego wychowanka,
5) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności i zainteresowań,
6) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem
do szkoły,
7) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,
8) utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka
i wspieranie ich w wychowywaniu dzieci,
9) inspirowanie i organizacja zadań zespołowych powierzonej grupy, dbanie o rozwój życia religijnego i moralnego wychowanków,
10) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczno-wychowawczą
i rewalidacyjną, dzienników zajęć, kart obserwacji wychowanków,
12) ochrona danych osobowych wychowanków i rodziców/opiekunów prawnych,
13) dyżur przy rannej i wieczornej toalecie wg grafiku dyżurów,
14) skreślony,
15) odprowadzanie wychowanków do szkoły i przyprowadzanie wg planu zajęć,
16) utrzymanie w czystości pomieszczeń powierzonych danej grupie i osobistych przyborów wychowanków,
17) podawanie leków wg zaleceń lekarza i wydawanie posiłków,
18) wzbogacanie własnego warsztatu pracy wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie do organów kierowniczych,
19) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

2. Skreślony

3. Czas pracy pomocy wychowawcy w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zadań pomocy wychowawcy należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) pomoc w kierowaniu procesem dydaktyczno–wychowawczym i rewalidacyjnym wychowanka w ośrodku,
2) pomoc w prowadzeniu grupy wychowawczej poprzez: poznanie warunków życia, stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań i zdolności wychowanków,
3) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem
do szkoły,
4) współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,
5) utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanka
i wspieranie ich w wychowywaniu dzieci,
6) pomoc w inspirowaniu i organizacji zadań zespołowych grupy, dbanie o rozwój życia religijnego i moralnego wychowanków,
7) przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,
8) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczno–wychowawczą według potrzeb,
9) dyżur przy rannej i wieczornej toalecie wg grafiku dyżurów,
20) skreślony,
10) odprowadzanie wychowanków do szkoły i przyprowadzanie wg planu zajęć,
11) utrzymanie w czystości pomieszczeń powierzonych danej grupie i osobistych przyborów wychowanków,
12) podawanie leków wg zaleceń lekarza i wydawanie posiłków,
13) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

§ 22

1.Czas pracy psychologa w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zakresu obowiązków psychologa należy:
1) przestrzeganie zatwierdzonych regulaminów obowiązujących w ośrodku i przypisanego harmonogramu prac,
2) prowadzenie badań psychologicznych,
3) wydawanie opinii,
4) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu pracy,
5) przedstawienie dwa razy do roku na radzie pedagogicznej sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności,
6) wspomaganie w ogólnym rozwoju wychowanków,
7) prowadzenie z wychowankami zajęć indywidualnych lub zespołowych,
8) sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze,
9) prowadzenie z wychowankami zajęć indywidualnych lub zespołowych o charakterze psychoterapeutycznym oraz korekcyjno-kompensacyjnym,
10) prowadzenie doradztwa psychologicznego dla wychowawców i rodziców/opiekunów,
11) prowadzenie następującej dokumentacji: dziennik psychologa.

§ 23

1. Czas pracy pedagoga w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zakresu obowiązków pedagoga należy:
1) opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu pracy,
2) przedstawienie dwa razy do roku na radzie pedagogicznej sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności,
3) rozpoznawanie sytuacji wychowanka w jego rodzinie i środowisku,
4) prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjnych,
5) współpraca ze szkołą, do której uczęszczają wychowankowie w celu zapewnienia warunków do uzyskania przez nich lepszych wyników nauczania i wychowania,
6) utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu zacieśnienia więzi między nimi a dziećmi przebywającymi w ośrodku oraz przygotowania warunków powrotu dzieci do swojej rodziny,
7) skreślony,
8) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich wychowanków,
9) podejmowanie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej wychowanka,
u którego zachodzi taka potrzeba wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
10) współdziałanie z sądami w sprawach wychowanków,
11) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu określenia kierunku
i programu działań wychowawczych i terapeutycznych,
12) prowadzenie dziennika pedagoga,
13) opracowanie w porozumieniu z wychowawcami Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego,
14) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych wychowanków,
15) wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24

1. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników zawarte są w Regulaminie Wynagradzania ustalonym przez dyrektora ośrodka.
2. Do zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych nie mają zastosowania przepisy ustawy – Karty Nauczyciela oraz wykonawcze. Dyrektor może posiłkować się tymi przepisami, aby poziom wynagrodzeń pracowników w placówce nie odbiegał od poziomu wynagrodzeń w analogicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiada odpowiednie środki.

§ 25

Wymiar czasu pracy pracowników niepedagogicznych oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownicze zawarte są w Regulaminie Pracy SOW.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE

§ 26
Rekrutacja

1. Przyjęć wychowanków, o których mowa w § 3 ust. 1., do ośrodka dokonuje dyrektor
na podstawie:
1) podania rodziców / opiekunów prawnych lub
2) pisemnej prośby pełnoletnich wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną i mogących stanowić o sobie.
2. Szczegółowe procedury przyjęć wychowanków określa Regulamin przyjęcia wychowanka.
3. Zasady i tryb kierowania oraz przyjmowanie wychowanków nie mogą być sprzeczne
z profilem placówki.
4. Ośrodek w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wychowankowie mogą być przyjmowani również z innych powiatów
i województw.

§ 27
Prawa i obowiązki wychowanków

1. Wychowankowie mają prawo do:
1) znajomości swoich praw,
2) poszanowania godności i nietykalności osobistej,
3) ochrony więzi rodzinnych,
4) szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym,
5) pomocy w sprawach wychowawczych,
6) ochrony przed wszelkimi formami przemocy,
7) do bezpiecznego pobytu w ośrodku,
8) doraźnej opieki zdrowotnej,
9) rozwijania zainteresowań,
10) odpowiedniego standardu życia,
11) wypoczynku i czasu wolnego,
12) uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do swojego wieku,
13) uczestniczenia w konkursach, zawodach, przeglądach na terenie ośrodka i poza nim,
14) swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,
15) poszanowania prywatności,
16) znajomości praw i obowiązków wychowanka placówki,
17) możliwości odwoływania się od decyzji ich dotyczących,
18) poszanowania praw rodziców i autonomii życia rodzinnego,
19) kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, a szczególnie rodziną i bliskimi,
20) wpływania na życie ośrodka oraz działalność samorządową
21) reprezentowania ośrodka w środowisku lokalnym

2. Wychowankowie mają obowiązek:
1) dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, wystrzegać się szkodliwych nałogów,
2) szanować godność i nietykalność osobistą innych,
3) przestrzegać zarządzeń dyrektora,
4) współpracować z personelem ośrodka,
5) dbać o dobre imię i godność własną,
6) dbać o higienę osobistą,
7) ubierać się w sposób niewyzywający,
8) systematycznie i wytrwale pracować nad rozwojem osobistym,
9) uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ośrodek,
10) uczestniczyć w pracach na rzecz ośrodka i grupy,
11) szanować pracę, mienie swoje i innych,
12) dbać o honor i tradycje ośrodka,
13) zachowywać się w sposób kulturalny, z poszanowaniem godności i wolności innych,
14) świadczyć pomoc koleżeńską, zwłaszcza słabszym i krzywdzonym,
15) stwarzać atmosferę życzliwości i przeciwdziałać przejawom przemocy, brutalności
i wulgarności,
16) dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia ośrodka,
17) nie opuszczać ośrodka bez zgody wychowawcy lub dyrektora,
18) przestrzegać ustalonego porządku dnia.

§ 28
Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw wychowanków

1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść wychowanek, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.
2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora ośrodka i powinny zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony
na ręce dyrektora ośrodka.
4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.
5. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

§ 29
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia.
2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi ośrodka.
3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.
4. Dyrektor rozpatruje sprawę zależnie do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu
7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.
5. Dyrektor ośrodka powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.
6. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji
w terminie do 14 dni.
7. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji
w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora.

§ 30
Nagrody i kary

11. Wychowanek może liczyć na nagrody za:
1) dobre sprawowanie,
2) dobre wyniki w nauce i wysiłek włożony we własną edukację i rozwój,
3) pomoc koleżeńską,
4) czynny udział w konkursach i imprezach organizowanych w ośrodku i poza nim,
5) dbałość o estetykę grupy, ośrodka,
6) dbałość o własny wygląd, przybory szkolne, powierzony sprzęt,
7) prace społeczno – użyteczne,
8) wzorowe wywiązywanie się z obowiązków i powierzonych funkcji w ośrodku,
9) kulturę osobistą w stosunku do rówieśników i dorosłych,
10) aktywne uczestnictwo w zajęciach rozwijających zainteresowania,
11) aktywne uczestnictwo w życiu grupy,
12) postępy poczynione np. w samoobsłudze.

12. Nagroda może mieć formę:
1) Pochwały:
– wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,
– dyrektora na apelu wobec całej społeczności ośrodka.
2) Dyplomu uznania (Nagroda, Wyróżnienie, List Pochwalny, Dyplom)
3) Listu do rodziców lub opiekunów prawnych.
4) Wpisu do kroniki ośrodka.
5) Reprezentowania ośrodka na zewnątrz.
6) Nagrody rzeczowej.
7) Uczestnictwa w dodatkowych atrakcjach poza ośrodkiem.

13. Kara może być zastosowana za:
1) ciągłe, celowe i rażące łamanie regulaminów ośrodka,
2) samowolne opuszczanie zajęć w szkole (wagary),
3) opuszczenie ośrodka bez zgody wychowawcy lub dyrektora,
4) celowe narażanie swojego życia i zdrowia poprzez palenie tytoniu, używanie alkoholu, środków odurzających,
5) przywłaszczenie cudzej własności,
6) celowe niszczenie mienia innych i mienia ośrodka,
7) stosowanie przemocy wobec innych,
8) wulgarność w zachowaniu.

14. Decyzję w sprawie kary podejmować może wychowawca lub dyrektor placówki.
Może to być:
1) Upomnienie (wychowawcy, dyrektora).
2) Nagana (wychowawcy, dyrektora).
3) Powiadomienie rodziców, opiekunów.
4) Ograniczenie lub zakaz udziału w imprezach poza ośrodkiem.
5) Przeniesienie do innej grupy.
6) Przeniesienie do innej placówki.
7) Skreślenie z listy wychowanków z odmową ponownego przyjęcia.

15. O każdym przypadku nałożenia kary na wychowanka ośrodek informuje rodziców/ prawnych opiekunów.

16. Wychowanek oraz jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do pisemnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i odwołania od nałożonej kary w ustalonym trybie.

§ 31
Postępowanie odwoławcze dotyczące kary

1. Tryb odwołania się od kary:
1) wychowanek, jego rodzice /prawny opiekun, wychowawca, rada rodziców, samorząd wychowanków ma prawo odwołania się od ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia:
a) od decyzji wychowawcy do dyrektora ośrodka, który w przeciągu 14 dni odpowiada na odwołanie,
b) od decyzji dyrektora do organu prowadzącego, składane na ręce dyrektora ośrodka.
2) odwołanie się od kary wymienionej w § 29 w pkt. 4 może nastąpić na wniosek pisemny. Odwołanie powinno zawierać opis zdarzenia i uzasadnienie odwołania.

2. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:
1) rozpatrzenie wniosku odwoławczego,
2) przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu,
3) udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego,
4) odwołanie kary ogłasza wychowankowi osoba orzekająca uprzednio udzielenie kary,
w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

§ 32
Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków przez dyrektora ośrodka

po wysłuchaniu opinii rady pedagogicznej, w porozumieniu z rodzicem/prawnym opiekunem, jeżeli:
1. wymaga stosowania innych metod wychowawczych i terapeutycznych od stosowanych
w ośrodku, właściwych innemu rodzajowi placówki,
2. ze względów zdrowotnych nie może kontynuować pobytu w ośrodku,
3. jego pobyt w ośrodku zagraża innym wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji, uzależnienia od środków odurzających lub alkoholu.

§ 33

1. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom poprzez wypracowany system zintegrowanych działań wychowawczych: całodobową opiekę, pomoc w nauce, zajęcia rozwijające zainteresowania, wychowanie religijne, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Placówka w zależności od posiadanych środków częściowo zaopatruje wychowanków
w odzież, obuwie, przybory szkolne i środki czystości.
3. Skreślony.

ROZDZIAŁ VII
DOKUMENTACJA

§ 34

1.Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:
1) pobytu wychowanków i spraw meldunkowych,
2) dokumentację osobistą wychowanków,
3) dokumentację pracowników,
4) inną – wymaganą przepisami szczegółowymi.

ROZDZIAŁ VIII
BUDŻET OŚRODKA

§ 35

1. Środki finansowe na realizację działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, pochodzą w szczególności z:
1) dotacji oświatowej,
2) darowizn,
3) budżetu organu prowadzącego – Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek),
4) zysków Stowarzyszenia “Żyj dla innych”,
5) odpłatności rodziców/opiekunów prawnych wychowanków za wyżywienie.
2. Dotacja oświatowa podlega rozliczeniu według zasad ustalonych odrębnymi przepisami.
3. Osoba prawna prowadząca Ośrodek oraz sama placówka mają prawo do uzyskiwania dodatkowych środków, w tym darowizn, na działalność charytatywno-opiekuńczą placówki oraz dla poszczególnych ubogich wychowanków, na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
4. Rodzice/opiekunowie wychowanków wnoszą opłatę za:
1) posiłki w stołówce równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie,
2) opłata za wyżywienie dokonywana jest do 15 dnia kolejnego miesiąca, w formie przelewu na konto placówki lub gotówką w kasie ośrodka.
5. Prowadzenie Ośrodka jest statutową działalnością Osoby Prowadzącej i nie jest działalnością obliczoną na zysk, czyli nie jest działalnością gospodarczą.

ROZDZIAŁ IX
USTALENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Statut ośrodka nadaje organ prowadzący czyli Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym k/Warszawy.
2. Uprawnienia do wprowadzania zmian w statucie ma rada pedagogiczna i dyrektor ośrodka.
3. Inicjatorem wprowadzania nowelizacji zapisów w statucie mogą być także: rada rodziców, samorząd wychowanków, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Zmiany w statucie zostają przedstawione radzie ośrodka lub radzie pedagogicznej, pełniącej funkcję rady ośrodka celem podjęcia uchwały.
5. Znowelizowany statut zostaje przekazany do organu prowadzącego. Dyrektor Ośrodka po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst Statutu.
6. Statut może uchylić organ sprawujący nadzór pedagogiczny w drodze administracyjnej.

§ 37

1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art.169 ustawy – prawo oświatowe.
2. Likwidacja ośrodka może nastąpić z końcem roku szkolnego w trybie i na zasadach określonych w art.172 ust.4 ustawy- prawo oświatowe.

§ 38

1. Z dniem podpisania niniejszego statutu traci moc statut z dnia 27.06.2021r.
2. Niniejszy statut – w brzmieniu jak wyżej – wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Statut w wersji papierowej jest do wglądu w sekretariacie ośrodka i w pokoju wychowawców.

Włocławek, dnia 12.09.2023r.

Tekst ujednolicony Statutu zatwierdzony przez osobę prowadzącą placówkę:

Zalesie Górne, dn.16.09.2023r.

Spis treści:

Rozdział I Postanowienia ogólne……………………………………………… str. 2
Rozdział II Cele i zadania ośrodka …………………………………………….str. 4
Rozdział III Organy ośrodka ……………………………………………..…… str.7
Rozdział IV Organizacja ośrodka …………………………………………….. str.11
Rozdział V Pracownicy ………………………………………………………. str.12
Rozdział VI Wychowankowie ………………………………………………… str.16
Rozdział VII Dokumentacja ………………………………………………….. str.20
Rozdział VIII Budżet ośrodka ……………………………………………….. str.20
Rozdział IX Ustalenia końcowe ……………………………………………… str.22