Statut SOW

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku przy ul. Leśnej 3

Włocławek 2015

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Podstawa prawna:

art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.);
Ustawa – Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974r. (Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz.154 z późn. zm.);
Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z 1989r.
Rozporządzenie MENiS z dn. 7 marca 2005 roku w sprawie ramowych statutów placówek publicznych.
Rozporządzenie MEN a dn. 12 maja 2011 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku;

 2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek);

 3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 4. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.);

 5. dyrektorze, radzie pedagogicznej, radzie rodziców, samorządzie wychowanków – należy przez to rozumieć odpowiedni organ w ośrodku;

 6. wychowankach i rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków ośrodka oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

 7. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono grupę wychowawczą w ośrodku;

 8. organie prowadzącym ośrodek – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Zalesiu Górnym, ul. Piękna 44/46, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust. 1 pkt 6;

 9. organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem – należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;

 10. organie dotującym – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu.

§ 3

 1. Ośrodek jest niepubliczną, nieferyjną placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania – o której mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy, przeznaczoną dla 30 dziewcząt w wieku od 6 do 23 r.ż. posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub niepełnosprawność sprzężoną oraz zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

 2. Ośrodek ma swoją siedzibę w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku przy ul. Leśnej 3.

 3. Ustalona pełna nazwa ośrodka brzmi: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku.

 4. Nazwa ośrodka umieszczona na tablicy urzędowej nie zawiera określenia „specjalny” i brzmi: Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku.

 5. Na pieczęci używana jest nazwa: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) we Włocławku, ul. Leśna 3, 87- 800 Włocławek, tel./fax 54 233 12 65 oraz NIP – 888 10 60 531 i REGON – 341353680.

§ 4

 1. Organem prowadzącym ośrodek jest osoba prawna – Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – mająca siedzibę w Zalesiu Górnym przy ul. Pięknej 44/46, NIP 123-07-88-883 REGON 006469525.

 2. Nad całokształtem działalności ośrodka opiekę i nadzór sprawuje organ prowadzący z zastrzeżeniem prerogatyw przysługujących biskupowi włocławskiemu w zakresie ustalonym przez prawo kościelne oraz z zastrzeżeniem prerogatyw przysługujących organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 3. Zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia SMMM (Orionistek) lub inna siostra z jej upoważnienia.

 4. Zmiana profilu ośrodka wymaga zgody organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 5

 1. Głównym celem ośrodka jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem oraz stworzenie odpowiednich warunków do osiągnięcia celów dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych.

 2. Ośrodek jest placówką ogólnodostępną dla dzieci i młodzieży, o których mowa w § 3 ust. 1 statutu, niezależnie od ich wyznania. Kierując się światłem Chrystusowej Ewangelii, zasadami nauki katolickiej zawartej w pismach i dokumentach Kościoła Powszechnego, w tym wskazaniami zawartymi w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a także w Konkordacie między stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską oraz w Konstytucjach Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

  1. zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania (w przypadkach wyjątkowych również w okresie ferii i wakacji);

  2. zapewnia realizację obowiązku szkolnego, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych oraz warunki do zdobycia kwalifikacji zawodowych;

  3. zapewnia warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień według możliwości rozwojowych wychowanków;

  4. opracowuje i realizuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla każdego wychowanka;

  5. dąży do pełnego rozwoju osobowego wychowanków, możliwego do osiągnięcia przy pomocy metod, sposobów działania i organizacji w klimacie rodzinnym, dającym poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku;

  6. przygotowuje wychowanków do udziału w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym na miarę ich możliwości rozwojowych;

  7. zapewnia troskę o fizyczne i psychiczne zdrowie wychowanków;

  8. koordynuje zajęcia grup w celu stworzenia jednolitego frontu wychowawczego;

  9. rozwija w sposób naturalny postawy moralności, odpowiedzialności, otwartości, wyrozumiałości, akceptacji, wzajemnej pomocy i szacunku;

  10. umożliwia wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; organizuje okolicznościowe katechezy i zajęcia przygotowujące do życia w rodzinie;

  11. kształtuje u wychowanków szacunek dla symboli narodowych oraz uczy patriotyzmu, organizując apele i uroczystości z okazji rocznic świąt narodowych;

  12. udziela wychowankom pomocy psychologicznej-pedagogicznej w zakresie określonym ustawą;

  13. współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom,

  14. wspomaga proces wychowawczy rodziny;

  15. posiada i przestrzega zasad ochrony danych osobowych;

  16. posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa informatycznego.

 3. Cele i zadania ośrodka realizowane są między innymi poprzez:

  1. zakup niezbędnych pomocy i materiałów dydaktycznych, publikacji i zabawek;

  2. zakup odzieży, obuwia i leków w przypadku bardzo trudnej sytuacji rodzinnej wychowanków;

  3. zakup środków czystości i utrzymanie budynku i pomieszczeń ośrodka w odpowiednim stanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny;

  4. organizację imprez, zajęć, wycieczek, wypoczynku dla wychowanków ośrodka;

  5. organizację i utrzymanie terenu rekreacyjnego ośrodka;

  6. realizację wymagań wynikających z przepisów sanitarno – epidemiologicznych, przeciwpożarowych, żywienia zbiorowego i innych;

  7. doskonalenie zawodowe pracowników;

  8. promocję działalności ośrodka w środowisku lokalnym.

 4. 4. Dla realizacji celów statutowych ośrodek posiada:

  1. pomieszczenia mieszkalne,

  2. pomieszczenia do nauki,

  3. jadalnię,

  4. świetlice,

  5. pracownie zainteresowań,

  6. pomieszczenia gospodarstwa domowego,

  7. pomieszczenia sanitarne,

  8. szatnie,

  9. pralnię,

  10. szwalnię,

  11. teren rekreacyjny,

  12. ogród,

  13. kaplicę,

  14. pokój pedagoga,

  15. salę relaksacyjno-rehabilitacyjną.

§ 6

Program Wychowawczy

 1. Ośrodek posiada Program Wychowawczy (Załącznik nr 1), który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, i jest realizowany przez wszystkich pracowników pedagogicznych.

 2. Program Wychowawczy przygotowuje rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

 3. Teren ośrodka jest objęty systemem monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania i opieki.

 4. Ośrodek posiada procedurę wykorzystania zapisów z monitoringu, która zawarta jest w Programie Wychowawczym.

§ 7

Program Profilaktyki

 1. Ośrodek posiada Program Profilaktyki (Załącznik nr 2), który służy systematycznemu rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniami.

 2. Program Profilaktyki przygotowuje rada pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców

 3. Ośrodek informuje o narkomanii i jej skutkach, współpracując z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem i instytucjami zapobiegającymi tym zagrożeniom.

 4. Ośrodek posiada określone procedury postępowania wychowawców i innych pracowników ośrodka w różnych trudnych sytuacjach w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym.

§ 8

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

 1. Ośrodek udziela wychowankom, ich rodzicom/prawnym opiekunom oraz pracownikom pedagogicznym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ośrodku polega na rozpoznaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka wynikających z jego:

  1. niepełnosprawności,

  2. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

  3. specyficznych trudności w uczeniu się,

  4. zaburzeń komunikacji językowej, z przewlekłej choroby,

  5. sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

  6. niepowodzeń edukacyjnych,

  7. zaniedbań środowiskowych,

  8. trudności adaptacyjnych (różnice kulturowe, nauka za granicą, zmiana środowiska),

 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 4. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielają wychowankom, wychowawcy, pedagog, psycholog.

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wychowankom we współpracy z rodzicami, poradniami, innymi szkołami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy wychowanka, rodziców/opiekunów, dyrektora, pracownika pedagogicznego, pielęgniarki, poradni, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.

 7. W ośrodku pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem lub w formie:

  1. zajęć rewalidacyjnych,

  2. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych.

  3. porad i konsultacji.

 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców jest udzielana w ośrodku w formie: porad, konsultacji.

 9. Wychowawca lub dyrektor informuje o konieczności objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wychowanka innych pracowników pedagogicznych ośrodka.

 10. W przypadku wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajmuje się zespół wychowawców z wychowawcą grupy jako koordynatorem.

 11. Formy i okres udzielania wychowankowi pomocy zawarte są w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym opracowanym dla wychowanka.

ROZDZIAŁ III

ORGANY OŚRODKA

§ 9

 1. Organami ośrodka są:

  1. dyrektor,

  2. rada pedagogiczna,

  3. rada rodziców,

  4. samorząd wychowanków.

 2. Zasady współdziałania organów ośrodka:

  1. Każdy organ ośrodka planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września.

  2. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów ośrodka, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

  3. Organy ośrodka mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

  4. Osobą decyzyjną w przypadku sporów między organami ośrodka jest dyrektor.

§ 10

Dyrektor

 1. Dyrektora ośrodka ustanawia i odwołuje organ prowadzący: Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – Prowincja Polska z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Pięknej 44/46, reprezentowany przez Przełożoną Prowincjalną. Przy zatrudnianiu i zwalnianiu dyrektora nie mają zastosowania przepisy prawa oświatowego dotyczące szkół i placówek publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz, ponadto:

  1. jest odpowiedzialny za całokształt działalności ośrodka,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny,

 3. sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza im warunki rozwoju psychofizycznego na miarę indywidualnych możliwości,

 4. może przyjąć wychowanka do ośrodka oraz skreślić z listy wychowanków z zachowaniem przepisów niniejszego statutu,

 5. zatrudnia i zwalnia pracowników ośrodka oraz ustala zakres obowiązków poszczególnych pracowników. W rozumieniu Kodeksu pracy jest przełożonym zatrudnionego personelu,

 6. zatwierdza regulaminy wewnętrzne ośrodka oraz zmiany w regulaminach,

 7. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe pracownikom ośrodka oraz występuje z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników,

 8. dysponuje finansami ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 9. wydaje zarządzenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie ośrodka oraz realizuje uchwały rady pedagogicznej,

 10. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem wychowanków i innymi pracownikami,

 11. wyraża zgodę na odbycie praktyk studentom/uczniom, jeśli nie koliduje to z działalnością ośrodka,

 12. stwarza warunki do działania w ośrodku wolontariatu, innych stowarzyszeń i organizacji,

 13. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy wychowankom oraz pracownikom pedagogicznym, w czasie zajęć organizowanych przez ośrodek,

 14. za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia w ośrodku na czas oznaczony,

 15. wydaje polecenia służbowe.

§ 11

Rada pedagogiczna

 1. Radę pedagogiczną ośrodka tworzą wychowawcy, psycholog i pedagog pod przewodnictwem dyrektora. W zebraniach rady mogą brać udział pozostali pracownicy pedagogiczni oraz z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego lub na wniosek rady.

 2. Kompetencje rady pedagogicznej:

  1. zatwierdzanie i ocena planów pracy, programów ośrodka,

  2. zatwierdzanie, opiniowanie i wnioskowanie w drodze uchwał w sprawach związanych z działalnością pedagogiczną w ośrodku,

  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego wychowawców,

  4. opiniowanie statutu, regulaminów ośrodka oraz wniosków dyrektora o przyznawanie wychowawcom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

  5. ustalenie regulaminu swojej działalności,

  6. ustalenie regulaminu dla wychowanków,

  7. powołuje zespół ds. ewaluacji i zespół wychowawczy, których członkowie spośród siebie wybierają przewodniczących zespołów,

  8. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad ośrodkiem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy ośrodka.

 3. Do zadań zespołu wychowawczego należy opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla każdego wychowanka, koordynowanie działań

  w zakresie opracowania programu wychowawczego i programu profilaktyki, udzielanie pomocy wychowawcom poszczególnych grup w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, prawnych i organizacyjnych, nawiązywanie współpracy z innymi placówkami, diagnozowanie i ocena skali problemów wychowawczych ośrodka.

  Zadaniem zespołu ds. ewaluacji jest przeprowadzanie co roku badań ewaluacyjnych dotyczących rozwoju ośrodka oraz opracowanie wyników badań.

  W przypadku, gdy nie została powołana rada ośrodka, rada pedagogiczna wykonuje zadania rady ośrodka, zasięgając opinii samorządu wychowanków w sprawach które tego wymagają.

§ 12

Rada Rodziców

 1. W ośrodku działa rada rodziców, która stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków:

  1. rada rodziców jest społecznym organem ośrodka,

  2. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych ośrodka,

  3. w skład rady rodziców wchodzi trzech przedstawicieli rodziców,

  4. rada rodziców opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem ośrodka,

  5. w celu wspierania działalności statutowej ośrodka, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców/opiekunów oraz innych źródeł,

  6. rada rodziców współpracuje z ośrodkiem w realizacji jego statutowych zadań

 2. Celem rady rodziców jest:

  1. reprezentowanie ogółu rodziców ośrodka,

  2. podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności ośrodka,

  3. ścisła współpraca z innymi organami ośrodka,

  4. działanie na rzecz opiekuńczej funkcji ośrodka,

  5. zapewnienie rodzicom wychowanków rzeczywistego wpływu na działalność ośrodka.

 3. Zadaniem rady rodziców jest:

  1. współdziałanie w zbieraniu i opracowaniu zadań pracy wychowawczej i opiekuńczej, a następnie pomoc w ich realizacji,

  2. wspólnie z pracownikami pedagogicznymi rozpoznawanie sytuacji środowiskowej wychowanków,

  3. pomaganie w doskonaleniu organizacji warunków pracy ośrodka,

  4. uczestniczenie w staraniach o pozyskanie sponsorów dla ośrodka,

  5. współorganizowanie imprez i uroczystości.

 4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów ośrodka, organu prowadzącego ośrodek oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach ośrodka.

 5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  1. opiniowanie Programu Wychowawczego ośrodka obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,

  2. opiniowanie Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym,

  3. jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego lub Profilaktyki, program ten ustala dyrektor ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną,

  4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

6. Współpraca z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki:
a) rodzice mają prawo do informacji o:

 • wyrażenia zgody na udział w wycieczkach,

 • uzyskania pełnej informacji o wypadku dziecka na terenie ośrodka,

 • wyrażenia zgody na udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej proponowanej z inicjatywy ośrodka,

 • wnioskowania o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez ośrodek,

 • uzyskania pomocy, wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • uzyskaniu informacji o postępach , trudnościach w nauce i zachowaniu i o specjalnych zdolnościach dziecka,

 • współpracy przy opracowaniu IPET, otrzymania kopii IPET na własną prośbę.

b) rodzice są zobowiązani do:

 • dopełniania formalności związanych ze zgłaszaniem dziecka do ośrodka,

 • systematycznego kontrolowania postępów dziecka w nauce oraz udzielania pomocy wychowawcy w realizowaniu celów wychowawczych,

 • niezwłocznego skontaktowania się z wychowawcą grupy, pedagogiem lub dyrektorem, ilekroć zaistnieje taka konieczność,

 • usprawiedliwiania nieobecności dziecka w ośrodku,

 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do ośrodka.

 1. rodzice usprawiedliwiają nieobecność wychowanka osobiście u wychowawcy lub innego pracownika ośrodka lub telefonicznie.

 2. rodzice są informowani o terminie spotkań, których harmonogram ustalany jest na każdy rok szkolny.

 3. rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za zniszczone przez wychowanka mienie.

§ 13

Samorząd wychowanków

W ośrodku działa samorząd wychowanków zwany dalej samorządem.
Samorząd tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin samorządu wychowanków ośrodka.
Nad sposobem wyłaniania organów samorządu i nad jego działalnością czuwa i opiekę sprawuje pracownik pedagogiczny wskazany przez dyrektora.
Samorząd wychowanków może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi ośrodka wnioski we wszystkich sprawach ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw zawartych w Regulaminie Wychowanka, Regulaminie przyjęcia do ośrodka oraz Regulaminie organizacyjnym SOW, Regulaminie SOW.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA OŚRODKA

§ 14

 1. Organizacja ośrodka dostosowana jest do potrzeb mieszkających w nim dziewcząt. Ośrodek pracuje według zatwierdzonego przez dyrektora Regulaminu Organizacyjnego (Załącznik nr 3).

 2. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze tzw. systemem rodzinkowym, tzn. w grupie mogą być umieszczone dzieci i młodzież z różnymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej i w różnym wieku po to, by czuły się jak w rodzinie i uczyły wzajemnej empatii i pomocy. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 15 osób.

 3. Praca w grupach wychowawczych odbywa się wg ramowego rozkładu dnia. (§ 3 pkt 6 Regulaminu Specjalnego Ośrodka Wychowawczego – Załącznik nr 4).

 4. Organizacja grup wychowawczych powinna uwzględniać dobro wychowanków.

 5. Współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków odbywa się poprzez indywidualne formy współdziałania wychowawców i rodziców/opiekunów, robocze rozmowy, wizyty domowe, kontakty korespondencyjne, rozmowy telefoniczne, organizację spotkań z rodzicami/opiekunami oraz włączanie rodziców/opiekunów w prace na rzecz ośrodka.

 6. Współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie odbywa się poprzez stałą wymianę informacji o wychowankach i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych, rewalidacyjnych i profilaktycznych, współpracę z dyrekcją, doskonalenie form i metod pracy rewalidacyjnej przez wymianę doświadczeń oraz udział w organizowanych uroczystościach.

 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym obejmuje utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnionymi instytucjami kulturalno – oświatowymi i innymi.

§ 15

 1. Ośrodek opracowuje do 30 kwietnia każdego roku arkusz organizacyjny, który zatwierdza organ prowadzący – Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) – Prowincja Polska do dnia 30 maja danego roku.

§ 16

Organizacja zajęć rozwijających zainteresowania

 1. Organizację zajęć rozwijających zainteresowania dla wychowanków z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy określa Program Zajęć Rozwijających Zainteresowania.

 2. Ośrodek dokonuje rozpoznania potrzeb w zakresie zajęć rozwijających zainteresowania dla wychowanków i proponuje im zajęcia zgodne z oczekiwaniami, możliwościami kadrowymi i bazą ośrodka.

 3. Zajęcia organizowane są w godzinach i dniach dogodnych dla wychowanków.

 4. Pracownicy pedagogiczni odpowiedzialni za zajęcia są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji zajęć i ekspozycji osiągnięć wychowanków.

 5. Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo korzystających z zajęć wychowanków.

 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania mogą być prowadzone także poza terenem ośrodka. Opiekę nad wychowankami podczas zajęć poza terenem ośrodka sprawuje pracownik pedagogiczny odpowiedzialny za zajęcia.

 7. Rodzaje zajęć wspierających zainteresowania:

  1. zajęcia plastyczne,

  2. zajęcia terapeutyczne z zakresu terapii zajęciowej i arteterapii z elementami biblioterapii, socjoterapii, filmoterapii, muzykoterapii, plastykoterapii i ludoterapii,

  3. zajęcia muzyczno-teatralne,

  4. wychowanie religijne,

  5. zajęcia wychowania do życia w rodzinie,

  6. zajęcia z języka angielskiego,

  7. inne zajęcia, w miarę możliwości ośrodka.

§ 17

Organizacja biblioteki

 1. Do realizacji celów statutowych ośrodek zapewnia możliwość korzystania z biblioteki.

 2. Biblioteka ośrodka służy wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i rewalidacyjnych ośrodka, edukacji kulturalnej i informacyjnej wychowanków oraz kształceniu i doskonaleniu pracowników.

 3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów wychowankom i pracownikom.

 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki.

§ 18

W ośrodku wyznacza się pracowników odpowiedzialnych za:

 1. ochronę przeciwpożarową,

 2. ewakuację,

 3. udzielenie pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ V

PRACOWNICY

§ 19

 1. Dyrektor zatrudnia w ośrodku pracowników posiadających wystarczające kwalifikacje do pracy w tego typu placówce, którzy poza odpowiednim przygotowaniem zawodowym przejawiają zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą.

 2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w ośrodku, będącym placówką katolicką powinni respektować zasady moralne i etykę zgodną z Nauką Kościoła Katolickiego.

 3. Zakres uprawnień i obowiązków pracowników pedagogicznych określają przepisy:

  1. Kodeksu pracy w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy;

  2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne (Dz. U. Nr 204 poz. 1722 i z 2007r. Nr 159, poz.1118);

  3. ustawy – Karta Nauczyciela w zakresie spraw nieuregulowanych przepisami o których mowa w pkt 1 i 2;

  4. niniejszego statutu.

§ 20

 1. W ośrodku:

  1. zatrudnia się pracowników pedagogicznych: wychowawców, opiekuna nocnego, można zatrudniać psychologa, pedagoga, pomoc wychowawcy,

  2. zatrudnia się pracowników niepedagogicznych: główny księgowy, sekretarz ośrodka, praczka, magazynier, kucharz, pomoc kuchenna, konserwator, kierowca, sprzątaczka, można zatrudnić: pielęgniarkę, krawcową, portiera.

 2. Zakres obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określa dyrektor. Niniejszy dokument dołącza się do akt osobowych pracownika. Pracownicy,

  w szczególności pedagogiczni po uzgodnieniu z dyrektorem zobowiązani są do podejmowania zastępstw w razie potrzeby.

 3. Pracownicy ośrodka zatrudniani są na podstawie Kodeksu pracy lub umów cywilnoprawnych.

 4. Pracownicy pedagogiczni mają prawo do:

  1. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i wychowanków,

  2. wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, o ile nie koliduje to z preferowanymi w ośrodku wartościami chrześcijańskimi,

  3. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

  4. stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

§ 21

 1. Czas pracy wychowawcy w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zadań wychowawcy należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

  1. kierowanie procesem dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym wychowanka w ośrodku,

  2. prowadzenie grupy wychowawczej poprzez: poznanie warunków życia, stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań i zdolności wychowanków,

  3. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie dyżurów wychowawczych,

  4. opracowanie w porozumieniu z pedagogiem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego wychowanka,

  5. wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego wychowanków, ich zdolności i zainteresowań,

  6. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,

  7. współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,

  8. utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami/opiekunami wychowanka i wspieranie ich w wychowywaniu dzieci,

  9. inspirowanie i organizacja zadań zespołowych powierzonej grupy, dbanie o rozwój życia religijnego i moralnego wychowanków,

  10. przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,

  11. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjną, dzienników zajęć, kart obserwacji wychowanków,

  12. ochrona danych osobowych wychowanków i rodziców/prawnych opiekunów,

  13. dyżur przy rannej i wieczornej toalecie wg grafiku dyżurów,

  14. dyżur nocny wg ustalonego planu – grafiku dyżurów, na podstawie umowy o wolontariat ze Stowarzyszeniem „Żyj dla innych”.

  15. odprowadzanie wychowanków do szkoły i przyprowadzanie wg planu zajęć,

  16. utrzymanie w czystości pomieszczeń powierzonych danej grupie i osobistych przyborów wychowanków,

  17. podawanie leków wg zaleceń lekarza i wydawanie posiłków,

  18. wzbogacanie własnego warsztatu pracy wychowawczej, wnioskowanie o jego wzbogacenie do organów kierowniczych,

  19. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

 2. Czas pracy opiekuna nocnego w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zadań opiekuna należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

  1. czuwanie podczas dyżuru nocnego wg ustalonego planu – grafiku dyżurów,

  2. czuwanie nad bezpieczeństwem i zachowaniem zdrowia wychowanków,

  3. zwracanie uwagi na przestrzeganie ciszy nocnej w sypialniach wychowanków,

  4. nadzorowanie przestrzegania regulaminu przez wychowanków w godzinach nocnych,

  5. reagowanie na niewłaściwe zachowania wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

 3. Czas pracy pomocy wychowawcy w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zadań pomocy wychowawcy należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

  1. pomoc w kierowaniu procesem dydaktyczno – wychowawczym i rewalidacyjnym wychowanka w ośrodku,

  2. pomoc w prowadzeniu grupy wychowawczej poprzez: poznanie warunków życia, stanu zdrowia, możliwości, zainteresowań i zdolności wychowanków,

  3. czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego i systematycznym uczęszczaniem do szkoły,

  4. współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,

  5. utrzymywanie partnerskiej współpracy z rodzicami/opiekunami wychowanka i wspieranie ich w wychowywaniu dzieci,

  6. inspirowanie i organizacja zadań zespołowych powierzonej grupy, dbanie o rozwój życia religijnego i moralnego wychowanków,

  7. przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia,

  8. prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością dydaktyczno – wychowawczą według potrzeb

  9. dyżur przy rannej i wieczornej toalecie wg grafiku dyżurów,

  10. dyżur nocny wg ustalonego planu – grafiku dyżurów, na podstawie umowy o wolontariat ze Stowarzyszeniem „Żyj dla innych”,

  11. odprowadzanie wychowanków do szkoły i przyprowadzanie wg planu zajęć,

  12. utrzymanie w czystości pomieszczeń powierzonych danej grupie i osobistych przyborów wychowanków,

  13. podawanie leków wg zaleceń lekarza i wydawanie posiłków,

  14. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

 § 22

Czas pracy psychologa w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zakresu obowiązków psychologa należy:

 1. przestrzeganie zatwierdzonych regulaminów obowiązujących w ośrodku i przypisanego harmonogramu prac,

 2. prowadzenie badań psychologicznych,

 3. wydawanie opinii,

 4. opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu pracy,

 5. przedstawienie dwa razy do roku na radzie pedagogicznej sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności,

 6. wspomaganie w ogólnym rozwoju wychowanków,

 7. prowadzenie z wychowankami zajęć indywidualnych lub zespołowych,

 8. sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami sprawiającymi szczególne trudności wychowawcze,

 9. prowadzenie z wychowankami zajęć indywidualnych lub zespołowych o charakterze psychoterapeutycznym oraz korekcyjnym,

 10. prowadzenie doradztwa psychologicznego dla wychowawców i rodziców,

 11. prowadzenie następującej dokumentacji: dziennik psychologa.

§ 23

Czas pracy pedagoga w pełnym wymiarze wynosi 40 godzin. Do zakresu obowiązków pedagoga należy:

 1. opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia rocznego planu pracy,

 2. przedstawienie dwa razy do roku na radzie pedagogicznej sprawozdania dotyczącego prowadzonej działalności,

 3. rozpoznawanie sytuacji wychowanka w jego rodzinie i środowisku,

 4. prowadzenie indywidualnych i zespołowych zajęć rewalidacyjnych,

 5. współpraca ze szkołą, do której uczęszczają wychowankowie w celu zapewnienia warunków do uzyskania przez nich lepszych wyników nauczania i wychowania,

 6. utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu zacieśnienia więzi między nimi a dziećmi przebywającymi w ośrodku oraz przygotowania warunków powrotu dzieci do swojej rodziny,

 7. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich wychowanków,

 8. podejmowanie działań mających na celu uregulowanie sytuacji prawnej wychowanka, u którego zachodzi taka potrzeba wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

 9. współdziałanie z sądami w sprawach wychowanków,

 10. prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu określenia kierunku i programu działań wychowawczych i terapeutycznych,

 11. prowadzenie dziennika pedagoga,

 12. opracowanie w porozumieniu z wychowawcami Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego.

 13. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla poszczególnych wychowanków;

 14. wspieranie rodziców i wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

§ 24

 1. Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników zawarte są w Regulaminie Wynagradzania (Załącznik nr 5) ustalonym przez dyrektora ośrodka.

 2. Do zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych nie mają zastosowania przepisu ustawy – Karty Nauczyciela oraz wykonawcze. Dyrektor może posiłkować się tymi przepisami, aby poziom wynagrodzeń pracowników w placówce nie odbiegał od poziomu wynagrodzeń w analogicznych placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiada odpowiednie środki.

§ 25

Wymiar czasu pracy pracowników niepedagogicznych oraz podstawowe prawa i obowiązki pracownicze zawarte są w Regulaminie Pracy SOW (Załącznik nr 6).

ROZDZIAŁ VI

WYCHOWANKOWIE

§ 26

Rekrutacja

 1. Przyjęć wychowanków o których mowa w § 3 ust. 1 do ośrodka dokonuje dyrektor na podstawie:

  1. podania rodziców lub opiekunów prawnych lub

  2. pisemnej prośby pełnoletniej kandydatki posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną i mogącej stanowić o sobie.

 2. Szczegółowe procedury przyjęć wychowanków określa Regulamin przyjęcia wychowanka(Załącznik nr 7).

 3. Zasady i tryb kierowania oraz przyjmowanie wychowanków nie mogą być sprzeczne z profilem placówki.

 4. Ośrodek w pierwszej kolejności zabezpiecza potrzeby województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wychowankowie mogą być przyjmowani również z innych powiatów

  i województw.

§ 27

Prawa i obowiązki wychowanków

 1. Wychowankowie mają prawo do:

  1. znajomości swoich praw,

  2. poszanowania godności i nietykalności osobistej,

  3. ochrony więzi rodzinnych,

  4. szczególnie troskliwego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym,

  5. pomocy w sprawach wychowawczych,

  6. ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

  7. do bezpiecznego pobytu w ośrodku,

  8. doraźnej opieki zdrowotnej,

  9. rozwijania zainteresowań,

  10. odpowiedniego standardu życia,

  11. wypoczynku i czasu wolnego,

  12. uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych stosownych do swojego wieku,

  13. uczestniczenia w konkursach, zawodach, przeglądach na terenie ośrodka i poza nim,

  14. swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza to dobra innych osób,

  15. poszanowania prywatności,

  16. znajomości praw i obowiązków wychowanka placówki,

  17. możliwości odwoływania się od decyzji ich dotyczących,

  18. poszanowania praw rodziców i autonomii życia rodzinnego,

  19. kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym, a szczególnie rodziną i bliskimi,

  20. wpływania na życie ośrodka oraz działalność samorządową

  21. reprezentowania ośrodka w środowisku lokalnym.

 2. Wychowankowie mają obowiązek:

  1. dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie, wystrzegać się szkodliwych nałogów,

  2. szanować godność i nietykalność osobistą innych,

  3. przestrzegać zarządzeń dyrektora,

  4. współpracować z personelem ośrodka,

  5. dbać o dobre imię i godność własną,

  6. dbać o higienę osobistą,

  7. ubierać się w sposób niewyzywający i przestrzegać zakazu przekłuwania innych części ciała niż uszy oraz wykonywania tatuaży,

  8. systematycznie i wytrwale pracować nad rozwojem osobistym,

  9. uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez ośrodek,

  10. uczestniczyć w pracach na rzecz ośrodka i grupy,

  11. szanować pracę, mienie swoje i innych,

  12. dbać o honor i tradycje ośrodka,

  13. zachowywać się w sposób kulturalny, z poszanowaniem godności i wolności innych,

  14. świadczyć pomoc koleżeńską, zwłaszcza słabszym i krzywdzonym,

  15. stwarzać atmosferę życzliwości i przeciwdziałać przejawom przemocy, brutalności i wulgarności,

  16. dbać o ład i estetykę pomieszczeń i otoczenia ośrodka,

  17. nie opuszczać ośrodka bez zgody wychowawcy lub dyrektora,

  18. przestrzegać porządku dnia, tzn.: wstawać o wyznaczonej porze, zachować ciszę nocną w godzinach 21.00 – 6.20, przestrzegać rozporządzeń dotyczących zakazu korzystania z telefonu komórkowego w ustalonych godzinach:15.00-17.00 (podczas zajęć dydaktycznych w ośrodku).

 3. Wychowankowie mają prawo do otrzymywania alimentów, renty, innych świadczeń, co regulują odrębne przepisy.

§ 28

Tryb składania skarg i wniosków w przypadku łamania praw wychowanków

 1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść wychowanek, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie nie będą przyjmowane.

 2. Skargi i wnioski adresowane są do dyrektora ośrodka i powinny zawierać imię, nazwisko, adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony na ręce dyrektora ośrodka.

 4. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

 5. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

§ 29

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia.

 2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi, wychowawcy lub innemu wyznaczonemu pracownikowi ośrodka.

 3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, iż nieusunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

 4. Dyrektor rozpatruje sprawę zależnie do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

 5. Dyrektor ośrodka powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

 6. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

 7. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyższej instancji w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora.

§ 30

Nagrody i kary

 1. Wychowanek może liczyć na nagrody za:

  1. dobre sprawowanie,

  2. dobre wyniki w nauce i wysiłek włożony we własną edukację i rozwój,

  3. pomoc koleżeńską,

  4. czynny udział w konkursach i imprezach organizowanych w ośrodku i poza nim,

  5. dbałość o estetykę grupy, ośrodka,

  6. dbałość o własny wygląd, przybory szkolne, powierzony sprzęt,

  7. prace społeczno – użyteczne,

  8. wzorowe wywiązywanie się z obowiązków i powierzonych funkcji w ośrodku,

  9. kulturę osobistą w stosunku do rówieśników i dorosłych,

  10. aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych,

  11. aktywne uczestnictwo w życiu grupy,

  12. postępy poczynione np. w samoobsłudze.

 2. Nagroda może mieć formę:

  1. Pochwały:

   1. wychowawcy w obecności grupy wychowawczej,

   2. dyrektora na apelu wobec całej społeczności ośrodka.

  2. Dyplomu uznania (Nagroda, Wyróżnienie, List Pochwalny, Dyplom)

  3. Listu do rodziców lub opiekunów prawnych.

  4. Wpisu do kroniki ośrodka.

  5. Reprezentowania ośrodka na zewnątrz.

  6. Nagrody rzeczowej.

  7. Uczestnictwa w dodatkowych atrakcjach poza ośrodkiem.

 3. Kara może być zastosowana za:

  1. ciągłe, celowe i rażące łamanie regulaminów ośrodka,

  2. samowolne opuszczanie zajęć w szkole (wagary),

  3. opuszczenie ośrodka bez zgody wychowawcy lub dyrektora,

  4. celowe narażanie swojego życia i zdrowia poprzez palenie tytoniu, używanie alkoholu, środków odurzających,

  5. przywłaszczenie cudzej własności,

  6. celowe niszczenie mienia innych i mienia ośrodka,

  7. stosowanie przemocy wobec innych,

  8. wulgarność w zachowaniu.

 4. 14. Decyzję w sprawie kary podejmować może wychowawca lub dyrektor placówki. Może to być:

  1. Upomnienie (wychowawcy, dyrektora).

  2. Nagana (wychowawcy, dyrektora).

  3. Powiadomienie rodziców, opiekunów.

  4. Ograniczenie lub zakaz udziału w imprezach poza ośrodkiem.

  5. Przeniesienie do innej grupy.

  6. Przeniesienie do innej placówki.

  7. Skreślenie z listy wychowanków z odmową ponownego przyjęcia.

 5. O każdym przypadku nałożenia kary na wychowanka ośrodek informuje rodziców / prawnych opiekunów.

 6. Wychowanek oraz jego rodzice / opiekunowie prawni mają prawo do pisemnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i odwołania od nałożonej kary w ustalonym trybie.

§ 31

Postępowanie odwoławcze dotyczące kary

1. Tryb odwołania się od kary:

 1. wychowanek, jego rodzice /prawny opiekun, wychowawca, rada rodziców, samorząd wychowanków ma prawo odwołania się od ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia:

  1. od decyzji wychowawcy do dyrektora ośrodka, który w przeciągu 14 dni odpowiada na odwołanie.

  2. od decyzji dyrektora do organu prowadzącego, składane na ręce dyrektora ośrodka.

 2. odwołanie się od kary wymienionej w § 29 w pkt 4 może nastąpić na wniosek pisemny. Odwołanie powinno zawierać opis zdarzenia i uzasadnienie odwołania.

2. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:

 1. rozpatrzenie wniosku odwoławczego,

 2. przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w szczególności statutu,

 3. udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego,

 4. odwołanie kary ogłasza wychowankowi osoba orzekająca uprzednio udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

§ 32

Wychowanek może być skreślony z listy wychowanków przez dyrektora ośrodka po wysłuchaniu opinii rady pedagogicznej, w porozumieniu z rodzicem/prawnym opiekunem, jeżeli:

 1. Wymaga stosowania innych metod wychowawczych i terapeutycznych od stosowanych w ośrodku, właściwych innemu rodzajowi placówki.

 2. Ze względów zdrowotnych nie może kontynuować pobytu w ośrodku.

 3. Jego pobyt w ośrodku zagraża innym wychowankom z powodu przemocy, demoralizacji, uzależnienia od środków odurzających lub alkoholu.

§ 33

 1. Ośrodek zapewnia swoim wychowankom poprzez wypracowany system zintegrowanych działań wychowawczych: całodobową opiekę, pomoc w nauce, zajęcia rozwijające zainteresowania, wychowanie religijne.

 2. Placówka w zależności od posiadanych środków częściowo zaopatruje wychowanków w odzież, obuwie, przybory szkolne i środki czystości.

 3. Wyżywienie wychowanków w placówce jest odpłatne. Odpłatność określa Regulamin Odpłatności za Wyżywienie.

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA

§ 34

Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą:

 1. pobytu wychowanków i spraw meldunkowych,

 2. dokumentację osobistą wychowanków,

 3. dokumentację pracowników,

 4. inną – wymaganą przepisami szczegółowymi.

ROZDZIAŁ VIII

BUDŻET OŚRODKA

§ 35

 1. Środki finansowe ośrodek uzyskuje w szczególności z:

  1. dotacji otrzymanych od Gminy Miasta Włocławek,

  2. ofiar, darowizn,

  3. budżetu organu prowadzącego – Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek),

  4. zysków Stowarzyszenia “Żyj dla innych” działającego przy placówce.

 2. Prowadzenie placówki wynika z ustawy o systemie oświaty i nie można go zaliczyć do działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

ROZDZIAŁ IX

USTALENIA KOŃCOWE

§ 36

 1. Statut ośrodka nadaje organ prowadzący czyli Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) z siedzibą w Zalesiu Górnym k/ Warszawy.

 2. Uprawnienia do wprowadzania zmian w statucie ma rada pedagogiczna i dyrektor ośrodka.

 3. Inicjatorem wprowadzania nowelizacji zapisów w statucie mogą być także: rada rodziców, samorząd wychowanków, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 4. Zmiany w statucie zostają przedstawione radzie ośrodka lub radzie pedagogicznej, pełniącej funkcję rady ośrodka celem podjęcia uchwały.

 5. Znowelizowany statut zostaje przekazany do organu prowadzącego.

 6. Statut może uchylić organ sprawujący nadzór pedagogiczny w drodze administracyjnej.

§ 37

 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach określonych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

 2. Likwidacja ośrodka może nastąpić z końcem roku szkolnego w trybie i na zasadach określonych w art. 84 ust. 3 i 4 ustawy – o systemie oświaty.

 3. Ośrodek zwolniony jest z podatków i opłat, o których mowa w art. 81 w związku z art. 90 ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

§ 38

Z dniem podpisania niniejszego statutu traci moc statut z dnia 16 września 2014 r.
Niniejszy statut – w brzmieniu jak wyżej – wchodzi w życie z dniem podpisania.
Statut w wersji papierowej jest do wglądu w sekretariacie ośrodka i bibliotece.

Włocławek, dnia 13 kwietnia 2015 r.