Stowarzyszenie „Żyj dla Innych”

Cel Stowarzyszenia „Żyj dla Innych”

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osobom starszym,
 • samotnym matkom,

w tym działanie na rzecz wyrównywania ich szans, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tworzenia im lepszych warunków życia także pod względem materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca – Małgorzata Kalinowska

Zastępca –                Janina Zając

Sekretarz –              Renata Stępkowska

Skarbnik –               Sylwia Bigaj

Komisja Rewizyjna

Iwona Kotkiewicz

Helena Czabak

Małgorzata Bojarska

STATUT STOWARZYSZENIA „ŻYJ DLA INNYCH”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących pomocy „Żyj dla innych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową, samopomocową
i niezależną.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu w granicach obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności na podstawie:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
 • ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§5

Stowarzyszenie używa pieczęci wyróżniających je spośród innych podmiotów.

§6

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§7

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Włocławek.

§8

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§9

Głównym celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom, w szczególności:

 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osobom starszym,
 • samotnym matkom,

w tym działanie na rzecz wyrównywania ich szans, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tworzenia im lepszych warunków życia także pod względem materialnym, przestrzegania wobec nich praw człowieka i prowadzenia ku aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym oraz wspierania ich rodzin.

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkania chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego, ochrony i pomocy prawnej;
 • Popularyzowanie i realizację projektów integracyjnych, w tym wsparcie integracji i reintegracji społecznej oraz zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu);
 • Podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans prawidłowego rozwoju
  i funkcjonowania w otoczeniu;
 • Wywieranie wpływu na kierunki tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych zmierzających do poprawy sytuacji osób, na rzecz których działa stowarzyszenie;
 • Organizowanie spotkań integracyjnych;
 • Poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami;
 • Udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 • Tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków do decydowania
  o swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach opiekuńczych;
 • Zbiórki publiczne na rzecz osób potrzebujących pomocy;
 • Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie
  i charakterze działania; z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami
  w różnych krajach, zwłaszcza europejskich;
 • Prowadzenie szkoleń;
 • Wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej;
 • Wspieranie placówek opiekuńczych, leczniczych, rehabilitacyjnych, pomocy społecznej;
 • Organizowanie imprez charytatywnych;
 • Propagowanie działalności statutowej w środkach masowego przekazu;
 • Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;
 • Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • Prowadzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami intelektualnymi;
 • Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§11

 1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność wspomagająca edukację;
 • pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
 1. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
 • pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
 1. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczone są na działalność statutową Stowarzyszenia.

§12

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku
  do działalności pożytku publicznego, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§13

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • Wspierających,

§14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.

§15

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową przynajmniej na okres jednego roku.
 2. Osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.

 

§17

Osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia może być nadana godność członka honorowego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§18

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
 • odwoływania się do Walnego Zebrania Członków od uchwały Zarządu o utracie członkostwa;
 • uzyskiwania od władz informacji o działalności Stowarzyszenia.
 1. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
  • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu, uchwał władz Stowarzyszenia;
  • aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia;
  • regularne opłacanie składek.

§19

 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§20

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 • Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
 • Wykluczenia z powodu prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem albo popełnienia czynu, który godzi w jego dobre imię.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.

§22

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.

§23

Członkowie wybrani do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję wielokrotnie.

§24

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum),
a w drugim terminie zwykłą większością głosów obecnych członków.

§25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów
na nieobsadzone stanowisko na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

Walne Zebranie Członków

§26

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 • Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 • Z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§27

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz
  w roku, może być sprawozdawcze lub wyborcze.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub połowy członków Stowarzyszenia. W przypadku niezwołania Walnego Zebrania przez Zarząd, Komisja Rewizyjna zwołuje je w terminie 14 dni od upłynięcia terminu, o którym mowa w § 34.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością.
 5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
  z zastrzeżeniem § 24.

§28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 • Określenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
 • Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 • Uchwalenie statutu i jego zmian;
 • Uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia;
 • Uchwalenie wysokości składki członkowskiej;
 • Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
 • Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze i członków Stowarzyszenia;
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

§29

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem członków.
 2. W skład Zarządu wchodzą 4 osoby: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§30

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • Uchwalanie i wykonywanie rocznych planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
 • Kierowanie działalnością merytoryczną i finansową Stowarzyszenia;
 • Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • Sprawowanie zarządu nad pozyskanymi środkami;
 • Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 • Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Komisja Rewizyjna

§31

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w statucie.
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§33

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§34

W przypadkach określonych w § 32 pkt 3 i 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od tej daty.

§35

 1. Członkostwo w zarządzie i komisji rewizyjnej ustaje na skutek:
 • upływu kadencji;
 • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
 • zrzeczenia się udziału w tych władzach;
 • odwołania przez Walne Zebranie Członków.
 1. Jeżeli Komisja Rewizyjna wnioskowała o nieudzielanie absolutorium lub jeśli w czasie upływającej kadencji członek władz złamał statut, to do udzielenia absolutorium wymagana jest większość 2/3 głosów. W pozostałych wypadkach absolutorium udzielane jest zwykłą większością głosów.
 2. W stosunku do członka władz, który nie uzyskał absolutorium, wniosek o odwołanie może złożyć każdy członek, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą pełnić funkcji w żadnych władzach Stowarzyszenia przez okres jednej kadencji. Termin zakazu pełnienia funkcji ustala Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§36

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:

 • Nieruchomości,
 • Ruchomości,
 • Fundusze,
 • Składki członkowskie.

§37

 Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • Dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
 • Zbiórki publiczne,
 • Pozyskiwane środki z funduszy publicznych i pozarządowych.

§38

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.

§40

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Przewodniczącego Zarządu.

§41

W Stowarzyszeniu zabrania się:

 • Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
  w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
  lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 • Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów
  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
  na preferencyjnych warunkach;
 • Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba
  że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§42

  1. Zmiany w statucie mają prawo zgłaszać członkowie Stowarzyszenia na pisemny wniosek, potwierdzony przez co najmniej pięciu członków.
  2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz majątku Stowarzyszenia.

Włocławek 2023