Regulamin Samorządu Wychowanków

SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

REGULAMIN SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW (Tekst ujednolicony)

§ 1

Samorząd ośrodka tworzą wszyscy wychowankowie ośrodka.

§ 2

W skład rady samorządu wychowanków wchodzą: przewodniczący samorządu wychowanków, zastępca przewodniczącego samorządu wychowanków, sekretarz samorządu wychowanków, którzy są reprezentantami wszystkich wychowanków.

§ 3

Kandydatem do rady samorządu wychowanków może być każdy wychowanek ośrodka charakteryzujący się takimi cechami jak: odpowiedzialność, otwartość, przykładność, koleżeńskość itp. W przypadku niespełnienia tych kryteriów rada pedagogiczna jest zobowiązana zdjąć wychowanka z tego urzędu.

§ 4

Rada samorządu wychowanków działająca w imieniu samorządu wychowanków jest organem ośrodka powołanym w celu współdziałania z dyrektorem ośrodka i radą pedagogiczną.

§ 5

Rada samorządu wychowanków reprezentuje interesy wszystkich wychowanków.

§ 6

Kadencja rady samorządu wychowanków wynosi jeden rok.

§ 7

Wybory do rady samorządu wychowanków odbywają się corocznie we wrześniu, a działalność nowo wybranej rady rozpoczyna się z dniem 15 września.

§ 8

Wybory przeprowadzane są poprzez tajne głosowanie w którym biorą udział wszyscy wychowankowie ośrodka. Głosy oddawane są pisemnie do urny. Po zakończeniu głosowania głosy obliczane są przez komisję skrutacyjną, którą tworzy zespół wychowawczy. Komisja skrutacyjna, na podstawie liczby głosów nominuje poszczególnych członków rady samorządu wychowanków. Nowa rada samorządu wychowanków ogłaszana jest podczas apelu wobec całej społeczności ośrodka.

§ 9

Radą samorządu wychowanków opiekuje się wychowawca wybrany przez radę pedagogiczną.

§ 10

Rada samorządu wychowanków może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi ośrodka wnioski we wszystkich sprawach ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw zawartych w Regulaminie wychowanka, Regulaminie przyjęcia do ośrodka oraz Regulaminie organizacyjnym SOW.

§ 11

Rada samorządu wychowanków sporządza plan pracy, zgodnie z którym działa podczas swojej kadencji. Plan pracy powinien korelować z terminarzem imprez i uroczystości ośrodka.

§ 12

Zebrania rady samorządu wychowanków przygotowuje i prowadzi opiekun. On też odpowiedzialny jest za powiadomienie o terminie zebrania wszystkich członków rady.

§ 13

Zebrania rady samorządu wychowanków są protokołowane.

§ 14

Sprawy sporne między radą samorządu wychowanków a opiekunem samorządu wychowanków rozstrzyga dyrektor ośrodka.

Regulamin opracowany przez Radę Pedagogiczną SOW.
Włocławek, dnia 01.09.2012 r.