Charyzmat i duchowość

SIOSTRY MAŁE MISJONARKI MIŁOSIERDZIA (ORIONISTKI)

PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’ (DON ORIONE) – PSMC

 

Zgromadzenie założone przez księdza Alojzego Orione w Tortonie 29 czerwca 1915 roku,
w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

 

Charyzmatem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża
i Kościoła ubogich najbardziej oddalonych od Boga i opuszczonych.

 

Siostry Orionistki obok trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają czwarty – ślub miłości. Ślubem tym zobowiązują się do osobistego i wspólnotowego świadczenia miłości oddając swoje życie do dyspozycji Kościoła i Papieża w czynnej ewangelizacji i dziełach miłosierdzia. Na swoje powołanie odpowiadają ewangelicznymi uczynkami miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności.

 

Wspólnoty Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia są w Kościele żywym znakiem miłości Bożej i skutecznym środkiem ułatwiającym otwarcie ludzi na przyjęcie Ewangelii. Realizując te cele, w życiu duchowym Siostry pragną całym sercem miłować Boga jako Jego najoddańsze córki i szukać we wszystkim wyłącznie Jego chwały. Siostry Orionistki za łaską Bożą kształtują się na wzór Jezusa Ukrzyżowanego, aby żyć wyłącznie Nim. Chcą także miłować się wzajemnie jak Chrystus je umiłował, pamiętając, że ich dewizą jest pokora i miłość. Przez miłość do Boga pragną osiągnąć bezgraniczną miłość względem bliźniego, szczególnie zaś względem najmniejszych i najbardziej opuszczonych braci, a tym samym przybliżać im nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego i Jego pełną miłości Opatrzność. Miłość i oddanie się Kościołowi stanowi sens istnienia Zgromadzenia. Żyje ono wiarą Kościoła w pełnym posłuszeństwie papieżowi i biskupom.

 

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia posiadają pięć Prowincji: we Włoszech, Polsce, Argentynie, Brazylii, Chile oraz Delegację na Madagaskarze, Vice-delegację w Kenii oraz utworzoną w 2015 roku Vice-delegację skupiającą wspólnoty w Togo i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

 

W Polsce początek obecności Sióstr Orionistek datuje się od 2 lutego 1924 roku, kiedy to do Zgromadzenia wstąpiła pierwsza postulantka.

 

Obecnie Prowincja Polska p. w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej składa się z 17 wspólnot: 15 w Polsce oraz po jednej we Włoszech i na Ukrainie. Polskie Orionistki współpracują także w międzynarodowych wspólnotach misyjnych na Madagaskarze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii i w Togo. Aktualnie Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia realizują swój orioński charyzmat podejmując różnorodne posługi odpowiadające potrzebom naszych czasów. Główne formy apostolatu to pielęgniarstwo i inna posługa chorym, katechizacja i praca wychowawczo – pedagogiczna, promocja ludzka ubogich, kobiet, samotnych matek, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; posługa w parafiach i na misjach.

 

Charyzmat

 

Nasz Instytut, który od Założyciela otrzymał nazwę Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia włącza nas w zbawczy plan Boga Ojca w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Naszym celem głównym jest osiągnięcie świętości przez zachowanie ślubów ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i miłości oraz pełnienie miłosierdzia względem ubogich najbardziej oddalonych od Boga oraz najbardziej opuszczonych, aby ich doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła świętego przez nauczanie doktryny chrześcijańskiej i praktykę dzieł ewangelicznego miłosierdzia.

 

Nasz święty Założyciel Ksiądz Alojzy Orione żył zbawczym planem Boga Ojca, miłość do Boga praktykował w relacji z biednymi, głosił prymat Boga w powszechnej służbie ludziom. U Księdza Orione działanie nie sprzeciwiało się kontemplacji, ponieważ był on człowiekiem kontemplacji w działaniu. Jest świętym miłosierdzia i w miłości łączy się z Bogiem i ludźmi. W imię tej miłości oddaje wszystko Bogu i braciom, ona jest źródłem każdego Jego działania. Ta miłość, która wypływa z modlitwy i łączy z Bogiem, Maryją i świętymi prowadzi do bezinteresownej służby bliźniemu. W każdym najmniejszym, zapomnianym, opuszczonym człowieku, w każdym który cierpi, Ksiądz Orione kochał Boga, adorował Go i Mu służył: Służyć w ludziach Synowi Człowieczemu.

 

Charyzmat orioński najpełniej wyraża się w „czterech miłościach” Księdza Orione: Jezus, Maryja, Papież, Dusze:

 

  1. Miłość do Jezusa i to Ukrzyżowanego: „U stóp Jezusa Ukrzyżowanego znajdziemy balsam dla każdej rany, umocnienie dla każdej słabości, zdrowie dla dusz naszych”.

 

  1. Miłość do Maryi Matki Boga: „Maryja żyje i jest obecna wśród nas dlatego, że Bóg pragnie aby wszystkie pokolenia miały Matkę. Maryja jest wielką Matką, która jaśnieje chwałą i miłością na horyzoncie chrześcijaństwa. Dla każdego z nas jest przewodniczką i pokrzepieniem. Jest potężną i miłosierną Matką dla tych, którzy wzywają Jej imienia. Jest miłosierną i świętą Matką, która słyszy jęki cierpiących i śpieszy z pomocą, wysłuchując naszych modlitw”.

 

  1. Miłość do Papieża i Kościoła: „… moją największą i najsłodszą miłością jest Papież, to znaczy Chrystus. Papież dla mnie i dla was jest samym Jezusem Chrystusem, «słodkim Chrystusem na ziemi», jak mawiała św. Katarzyna ze Sieny. Kochać Papieża znaczy kochać Jezusa Chrystusa. Cieszmy się jeślibyśmy dostąpili szczególnej łaski niebios mogąc wyniszczać się, poświęcać i złożyć swe życie w pokorze i z wiarą u stóp Kościoła i za święty Kościół, za Biskupów i Papieża”.

 

  1. Miłość do Dusz: „Miejcie zawsze uśmiech na twarzy i dobre słowo dla każdego, bądźcie uprzejmi dla wszystkich, bez żadnych wyjątków, uczyńcie wszystko, aby przyprowadzić zabłąkane dusze do Chrystusa. Bądźcie gotowi oddać nawet swe życie dla zbawienia jednej duszy!(…) nasza miłość nigdy nie zamyka drzwi. Dlatego przyjmuje i obejmuje ona wszystkich, którzy cierpią, a nie mają nikogo, kto by im dał chleba, kto by zapewnił im dach nad głową, kto by ich pocieszył. Miłość staje się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich przyciągnąć do Chrystusa”.

 

Charyzmat Księdza Orione jest więc charyzmatem miłości, którego centrum jest Bóg sam! Krótkie wezwanie, ale zawiera w sobie streszczenie całej doskonałości. Trzeba usunąć z serca to, co nie jest Bogiem, co nie jest miłością Bożą ani też świętą i czystą miłością dusz.

 

Duchowość oriońską charakteryzuje również wrażliwość na procesy historyczne dokonujące się w konkretnym miejscu i czasie, gościnność oraz duch wdzięczności – Deo gratias!